Bijdrage VVD Haarlemmermeer m.b.t. de Programmabegroting 2016-2019

Programmabegroting

2016-2019

De VVD is positief gestemd over het solide karakter van de programmabegroting 2016-2019. De VVD ziet echter nog steeds een tekort van een half miljoen voor 2016. Natuurlijk kan het college dit compenseren via de algemene middelen. Maar wat als het jaar 2017 ineens onverhoopt toch tegenvalt. De VVD hamert er nog maar eens op het huishoudboekje moet op orde niet alleen voor 2017 en verder maar ook in 2016.

De schrik van de voorjaarsrapportage is grotendeels verdwenen mede door de ombuigingen die het college heeft doorgevoerd. Toch moet het college nog een taakstelling van 1,8mln vinden voor 2019. Deze cijfers zijn troebel en lastig te voorspellen omdat 2019 nog ver weg ligt. De VVD verwacht een actieve houding van het college om ook in de toekomst het huishoudboekje op orde te houden.

Ik neem mijn collega’s graag mee naar de belastingvoorstellen van het college. Deze kunnen op goedkeuring rekenen bij de VVD. De indexatie van de toeristenbelasting is conform de afspraken uit het collegeprogramma. Voor de VVD is het belangrijk dat de toeristenbelasting niet verder stijgt. De hotels in onze gemeente ondervinden onderling genoeg concurrentie op de markt.  Ook de OZB wordt de komende jaren niet verhoogd. De gemeente Haarlemmermeer blijft een liberale gemeente waar de lasten nog steeds laag zijn ten opzicht van het hoge voorzieningen niveau.

Bovendien is de VVD erg positief over het feit dat het college onverkort vasthoud aan het Deltaplan Bereikbaarheid. De investeringen op het gebied van wegen en infrastructuur zijn van cruciaal belang voor onze lokale economie.

Voorzitter u kent de VVD als een kritische partij die dualisme niet schuwt. Daarom wil de VVD het college wijzen op haar eigen ambities en het werk wat nog verzet moet worden op een aantal belangrijke punten. Op pagina 263 valt te lezen dat de langlopende schulden in rap tempo oplopen en het eigen vermogen afneemt. Een zorgelijke ontwikkeling. Het college bestempelt de lang lopende schulden dan ook als een prioriteit. De VVD is blij dat het college dit probleem erkent maar verwacht ook actie! Ik benadruk nog maar eens dat voor de VVD het huishoudboekje op orde moet zijn en de langlopende schulden horen daar zeker bij.

Ik wil graag nog even doorgaan over de langlopende schulden. Het huis van de Haarlemmermeer en Hoofddorp- Centraal zijn twee speerpunten in het huidige collegeprogramma , deze twee speerpunten zullen ongetwijfeld verdere gevolgen hebben voor onze schuldenpositie. Graag hoort de VVD van het college hoe zij omgaan met de langlopende schuldenlast in relatie tot het huis van de Haarlemmermeer en Hoofddorp Centraal. Ook is de VVD erg benieuwd naar de stand van zaken van beide projecten. Graag een reactie vanuit het college.

Naar aanleiding van het rekenkamerrapport over Maatschappelijk Vastgoed heeft het college een extra vastgoed paragraaf in de begroting opgenomen. De VVD is content met deze extra paragraaf en de wijze waarop het college de bevindingen van het rekenkamerrapport heeft omarmt. Naar aanleiding van technische vragen over deze nieuwe vastgoedparagraaf blijkt dat in 2017 alle gegevens van de vastgoedobjecten geinventariseerd zijn. Het college geeft aan dat de invulling van deze vastgoedparagraag in de loop van de komende jaren haar invulling krijgt, dit is voor de VVD een wel erg ruim tijdspad. Op basis van de beantwoording van de schriftelijke vragen gaat de VVD fractie ervanuit dat het college in 2017 de vastgoedparagraaf volledig heeft vorm gegeven.

Voorzitter ik ga graag verder naar de bezuinigen die het college voorstelt.  Er zijn twee grote bezuinigingen die in het oog springen allereerst de bezuinigingen op het grootschalig onderhoud. Deze bezuiniging brengt structureel 680.000 euro op en is conform de taakstelling in de Voorjaarsrapportage doorgevoerd in het meerjarenprogramma. De VVD heeft eerder al ingestemd met deze bezuiniging en staat daar nu nog steeds achter, toch wil de VVD het college vragen om aandacht te hebben voor het langduring onderhoud van voorzieningen. De VVD wil voorkomen dat de gemeente over een aantal jaar ineens een inhaalslag moet maken op langdurig onderhoud.

De tweede grote bezuiniging is de herijking subsidies sociale basisinfrastructuur. Deze bezuiniging is echter nog niet doorgevoerd, de VVD was in de veronderstelling dat het college in november de plannen voor de herrijking naar de raad zou sturen. Kan het college hierop reageren?

De VVD ziet ook dat er wordt bezuinigd op speelvoorzieningen. Wij begrijpen goed dat het college hierop bezuinigt aangezien er de afgelopen jaren heel veel geld geinvesteerd is in deze voorzieningen. De VVD wil het college echter vragen om slim om te gaan met de speelvoorzieningen. Het college zou kunnen inzetten op speelvoorzieningen die demontabel zijn. Op deze manier kunnen speelvoorzieningen worden herbestemd en hergebruikt. Denk hierbij aan verplaatsing van speelvoorzieningen van wijken waar vergrijzing optreedt, naar wijken met jonge gezinnen.

Voorzitter de VVD doet het college een oproep om het huishoudboekje op orde te krijgen en daarom heeft de VVD nog een aantal extra bezuinigings suggusties voor het college.

De gemeente Haarlemmermeer geeft een bijdrage van 22 euro per leerling voor de individuele leerlingenzorg . Voor 2015 levert dit een totaal bedrag van ruim € 345.000 op. De VVD constateert dat deze subsidie in 2016 wordt afgebouwd naar 84.000 euro.  Deze besparing door de afbouw van de subsidie wordt ingezet voor de herijking van de subsidies. Maar waarom is er in 2016 nog steeds sprake van een gemeentelijke subsidie voor passend onderwijs?  De rijksoverheid zorgt immers al voor de financiering van het passend onderwijs door geoormerkte gelden. De gemeente Haarlemmermeer zou zich wat de VVD betreft alleen bezig moeten houden met onderwijshuisvesting.

Ook kunnen we in de programmabegroting lezen dat het college bezuinigt op de overhead, de taakstelling die momenteel wordt gerealiseerd is zes ton. Toch heeft de VVD het idee dat het college nog meer kan bezuinigen op de overhead en de bedrijfsvoering . De salarissen lopen namelijk nog steeds op en dit heeft niet alleen te maken met de effecten uit de CAO-onderhandelingen want de stijging hiervan is opgenomen in een aparte stelpost. Kan het college toelichten waarom het aantal FTE terugloopt en de salarissen toch blijven stijgen?  Wat de VVD betreft moeten de personeelskosten niet stijgen maar gelijk blijven, dit zou een structurele bezuiniging van ongeveer 1 miljoen euro opleveren.

Ook het opleidingsbudget van de ambtenaren in onze gemeente is erg hoog in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. Ziet het college hier nog ruimte om een extra bezuinigingen door te voeren?

Voorzitter tot slot neem ik mijn collega’s graag mee in de veranderende economie. Een nieuwe werkelijkheid waarbij internet een steeds grotere rol speelt. Online aankopen zijn steeds meer de regel en het aantal fysieke vierkante winkelmeters slinkt aanzienlijk in Nederland. De VVD mist een duidelijke  visie van het college over welke invloed de veranderende economie heeft op het ondernemersklimaat in onze mooie polder. 

Voorzitter vorige week was ik bij een herenzaak in winkelcentrum de 4 Meeren waar een ondernemer mij vertelde dat hij een ludieke James Bond actie wilde starten met de verkoop van smokings. Het leek deze ondernemer voor de beleving van de klant gaaf om ook een fles champagne open te trekken of martini’s te serveren om het echte Bond gevoel in zijn winkel te creëren. Hij heeft hier echter vanaf gezien omdat de huidige apv en bestemmingsplannen dit niet toestaan. Voorzitter de VVD is deze verstikkende regels zat en vindt het niet van deze tijd dat de ondernemersgeest stukloopt op lokale bureacratie. Minder regels, minder bureacratie en een kleine overheid dat is het recept wat de VVD voorschrijft voor de veranderende economie.

De VVD pleit voor een nieuwe visie op het gebied van detailhandel, een visie die ingaat op de aantrekkende economie. De VVD hoopt dat deze visie doordrenkt is van het gedachtegoed van de onlangs aangenomen motie ‘freezone’. De VVD ziet een winkelvisie voor zich waarbij het voor ondernemers mogelijk wordt om meer vierkante meters opslagruimte te creeren en minder verplichte meters winkelruimte, zodat ondernemers  ook in de nabije toekomst de motor van onze lokale economie kunnen blijven. Een nieuwe economie waarbij een ondernemer die een kledingzaak runt best een fles wijn mag opentrekken, om op die manier een extra beleving in zijn zaak te creëren. Voorzitter de VVD is van mening dat nu de economie aantrekt het college durf en lef moet tonen. De VVD verwacht dan ook dat het college op korte termijn met een nieuw aanbestedingsbeleid komt zoals afgesproken in het coalitieprograma.

Een economie die aantrekt moet je stimuleren. Juist nu van ondernemers wordt verwacht dat ze met innovatieve ontwikkelingen komen moet de politiek een stimulans creëren. De VVD heeft eerder tijdens de voorjaarsrapportage al gepleit voor een terrugave van leges voor ondernemers die met innovatieve voorstellen komen op het gebied van: omvormen van kantoorgebouwen tot woningen, herinrichting van bedrijfsterreinen,  herbestemming van bedrijventerreinen en woningaanpassingen. De VVD is een groot voorstander om bij innovatieve voorstellen de leges terug te betalen aan de indiener. Ik ben erg benieuwd wat mijn collega’s van dit voorstel vinden.

Tot slot voorzitter. Recente ontwikkelingen in de economie en woningmarkt geven aanleiding om te komen tot het versneld ontwikkelen van woningbouwlocaties in de gemeente Haarlemmermeer. De onverwacht snel verbeterde woningmarkt, het teruggekomen vertrouwen bij de consument, lage rentes en belangstelling van beleggers in het (midden) huur segment geven aanleiding om hier op te anticiperen.

Daarom stelt de VVD voor om alles in het werk te stellen om voor de geschikte bouwlocaties een extra impuls te geven aan de productie van woningen voor komend jaar bovenop de geprognotiseerde hoeveelheid benoemd in de woonagenda van dit voorjaar.

Voorzitter de VVD bendadrukt dat het de bedoeling blijft om in alle segmenten te bouwen, van sociale huur tot vrije sector. Vooral ook om de doorstroming te bevorderen, maar nu ligt de nadruk om op korte termijn te komen tot een extra impuls in de (midden) huur sector en sociale koop.

Alles met als doel om de wachtlijsten in de sociale huursector te verkorten, scheefwoners te verleiden om  naar een (midden) huur woning  te verhuizen en om te kunnen voldoen aan de verplichting die het Rijk stelt ten aanzien van de huisvesting van statushouders.

Daarom zal de VVD een motie indienen om de woningbouw te stimuleren, want juist bij een aantrekkende economie is het van belang om een extra impuls te geven aan de woningmarkt. Met de motie “schop in de grond” wil de VVD het college op pad sturen om een extra bouwimpuls in het segment “middenhuur” en “sociale koop” te realiseren. Deze impuls moet leiden tot de bouw van ten minste 750 extra woningen in de komende 2 jaar.