Onderbouwingen stellingen Kieskompas

De VVD doet mee aan het Kieskompas. Daarin staat een aantal stellingen waarover wij geen standpunt hebben ingenomen in ons verkiezingsprogramma of tijdens een raadssessie. Voornamelijk omdat het thema nooit ter sprake is gekomen of niet/nauwelijks speelt in onze gemeente. Het Kieskompas vindt terecht dat de stellingname goed onderbouwd moet zijn met hervindbare bronnen. Daarom hebben wij op onze website de stellingen onderbouwd die niet d.m.v. ons verkiezingsprogramma of inbreng tijdens een raadssessie onderbouwd zijn.

Stelling 6: "bij nieuwbouwprojecten moet het aandeel sociale huurwoningen omhoog van 30% naar 40% Wij zijn het daar helemaal niet mee eens. Extra toelichting: Als we verplichte percentages gaan opleggen voor sociale huurwoningen, komen bouwprojecten nog minder snel van de grond.

Stelling 8: "de lening voor starters op de woningmarkt (starterslening) moet omhoog" Korte termijn oplossingen:verruimen van de (her)starterslening Als het jongeren kan helpen om makkelijker een woning te kopen, zijn we voor. Als het een prijsopdrijvend effect heeft en daarmee zorgt voor meer opbrengsten voor projectontwikkelaars, zijn we tegen. We moeten dit goed in de gaten houden.

Stelling 10: "leraren moeten voorrang krijgen op sociale huurwoningen in de gemeente Haarlemmermeer." De VVD is het  hier niet mee eens omdat de oorzaak van het lerarentekort niet het tekort aan woningen is maar een groeiend leerlingenaantal in deze regio in combinatie met een slinkende hoeveelheid beschikbare leraren, onder meer door vergrijzing. Daar komt nog eens bij dat het aantal leraren dat van de lerarenopleidingen afkomt eveneens vermindert.

Stelling 17: "de gemeente moet taken kunnen overdragen aan dorps- en wijkraden." Wij zijn het hier niet mee eens. Tijdens de bespreking van het RKC rapport hierover hebben we het volgende gezegd: uit het verslag: "We hebben ook wel eens moeite met hun representativiteit (van de dorps- en wijkraden). Dat is ook al eerder aangegeven. Dat blijft altijd een spanning; hoe moeten we daarmee omgaan?

We blijven desondanks wel voorstander van het maatwerk waar we het al eerder over hebben gehad want het moet van onderop komen. Daarmee heb je volgens ons het beste resultaat om daarmee verder te komen.


Stelling 24: "Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook al stijgt hierdoor de lokale belasting." De VVD is het hier niet mee eens omdat onze gemeente al een ruimhartig minimabeleid heeft voor mensen met een inkomen tot en met 120% van bijstandsnorm. 

Stelling 26: Om zorg betaalbaar te houden, moet de bijdrage voor de WMO-voorzieningen(bijv thuiszorg en dagbesteding) omhoog voor hogere inkomens. Hier staan wij neutraal in omdat het wettelijk niet mogelijk is.

Stelling 28: "voor klachten over zorg moet een lokale ombudsman komen." De VVD staat daarin neutraal; op het moment dat er een ombudsman komt, dan moet die zich niet moeten beperken tot alleen zorg.