Meer betaalbare woningen

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Daarbij is kwaliteit van bouwen voor ons belangrijk. Wij willen dat je op ieder moment in je leven het juiste huis kan vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in Haarlemmermeer hoog. Wij doen er alles aan om fijn te kunnen wonen in onze gemeente.

Bouwen van betaalbare woningen

 • Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen wordt onze prioriteit. Wij willen dat er tot 2040 minimaal 20.000 nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Het bouwtempo moet omhoog, als dat financieel mogelijk is.
 • We grijpen kansen die de MRA, Provincie en het Rijk bieden voor woningbouw, zoals extra geld. Om de woningnood goed op te lossen is onze ambitie om 30.000 woningen tot 2040 te bouwen. Maar daarvoor is extra steun en geld nodig vanuit de MRA, de Provincie en het Rijk.
 • Er moet worden ingezet op het splitsen van woningen en creatieve oplossingen, zoals flexwonen om de woningnood verder terug te dringen.
 • 50% van de te bouwen woningen moet betaalbaar zijn (tot de NHGgrens, 2021: Eur 325.000)
 • Hoogbouw moet in de meer verstedelijkte delen van onze gemeente (Hoofddorp, Badhoevedorp en Nieuw-Vennep) mogelijk zijn. De mogelijkheden die het stationsgebied van Hoofddorp biedt voor meer woningbouw, moeten uitgewerkt en benut worden.
 • In de kleine kernen behouden we het dorpse karakter.
 • Bij de bouw van nieuwe woningen moeten klimaatadaptatie, waterberging, en groen uitdrukkelijk worden meegenomen.
 • De bouw van woningen moet ingezet worden op een goede mengvorm van werken, wonen en recreëren.
 • Bij de bouw van nieuwe woningen moet voldoende parkeerruimte zijn
 • We faciliteren de doorstroming op de woningmarkt in zowel de sociale huursector, vrije huur, als de koopmarkt. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet langer tegen hun zin een eengezinswoning bezet moeten houden en regelen we betere toegang tot de huizenmarkt voor starters.
 • De gemeente zet in op een woningaanbod dat past bij de samenstelling en leeftijd van de inwoners. Er wordt ingezet op generatiebestendig bouwen.
 • We zetten op rechtvaardige wijze de instrumenten in die voorhanden zijn om woningen betaalbaar te houden.
 • De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals flexwoningen, hofjes, studentenwoningen en kangoeroewoningen. Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde omgeving bij hun kinderen blijven wonen.
 • Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en het stimuleren van doorstroming.
 • Strenge handhaving op illegaal (door)verhuren van sociale huurwoningen is noodzakelijk. De woningen die hierdoor vrij komen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan.
 • Instellen taskforce illegale bewoning. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat met regelmaat te veel arbeidsmigranten in een huis wonen. Dat zorgt voor schrijnende en onveilige situaties en zet de leefbaarheid in een wijk onder druk. Deze taskforce moet ook onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het aantal verhuurde woningen aan personen die niet tot één huishouden behoren, in een wijk te maximeren.
 • Voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten uit de EU maken we het mogelijk dat t bedrijven tijdelijke huisvesting realiseren.
 • We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning (statushouders), maar zij krijgen geen voorrangspositie bij de toewijzing van sociale huurwoningen.
 • 25% van de vrijgekomen sociale huurwoningen wordt toegewezen aan inwoners uit de betreffende kern. We zetten in om dit tot 30% te verhogen. Het is voor de kleine kernen en hun verenigingen belangrijk dat er inwoners wonen die zich verbonden voelen met de kern en zich willen inzetten voor de diverse activiteiten in de kernen.
 • Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere procedures en zo min mogelijk betuttelende regels voor nieuwbouw. We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Zo zorgen we voor een prettige en leefbare gemeente. Ook doen we alles wat mogelijk is om speculatie tegen te gaan.
 • We maken duidelijke afspraken met projectontwikkelaars over een bijdrage aan ontsluiting en groen. We verhalen de maximaal te verhalen kosten op projectontwikkelaars.