Standpunt VVD Haarlemmermeer inzake eventuele noodopvang in Vijfhuizen

Maandag 26 oktober zijn wij met onze fractie op spreekuur geweest in Vijfhuizen, dit natuurlijk omdat het college spreekt met het COA over een eventuele noodopvang en dit veroorzaakt natuurlijk veel onrust in het dorp. Om dezelfde reden hebben we ook gesproken met de ondernemersvereniging en de dorpsraad. De vele gesprekken die we hebben gevoerd maar ook de talloze mails die we hebben ontvangen hebben ons goed geholpen om tot een voorlopig standpunt te komen als VVD-fractie. Wij zullen dit standpunt inbrengen in onze gesprekken met het college en ik vind mijn blog ook een mooie plek om dit aan de belanghebbenden te vertellen.

Allereerst moet gezegd dat de VVD-fractie niet blij is met de eventuele komst van een vorm van opvang in onze polder voor de vele vluchtelingen die op ons land afkomen. Aan de andere kant zien wij ook wel dat er iets moet gebeuren en dit is eigenlijk ook het geluid dat wij van de meeste inwoners van Vijfhuizen hebben gehoord, ik vat het zo samen: “We zien dat er iets moet gebeuren maar dan alleen onder zeer strikte voorwaarden”, een standpunt waar wij ons als VVD bij aan willen sluiten.

En wat zijn dan die voorwaarden waar wij aan denken?

Samenstelling van de groep te huisvesten vluchtelingen. Met de inwoners zijn wij van mening dat het overgrote percentage van de vluchtelingen die geplaatst worden moet bestaan uit gezinnen met kinderen. Wij denken aan minimaal 90%. Dit omdat Vijfhuizen ook voor een groot deel uit gezinnen met kinderen bestaat en vooral omdat er in Vijfhuizen niet veel te doen is, zeker niet voor alleen reizende mannen en jongeren. Het lijkt de VVD verstandiger dat alleengaanden in grotere steden worden opgevangen. Hier is meer te doen voor deze mensen.

En dan het aantal. Het college spreekt nu met het COA over maximaal 400. Dit aantal is een wens van het COA. Deze werkwijze is voor de VVD onacceptabel. Wij draaien het graag om. De gemeente geeft aan wat zij (maximaal) wil en dan kan COA kijken of zij daarmee uit de voeten kan. Voor de VVD zit er overigens een direct verband tussen het te plaatsen aantal mensen en de samenstelling van de groep. Voor de VVD is een wensgrens van 150  tot maximaal 200 mensen de leidende gedachte. Een lager aantal bij meer alleengaanden en een wat hoger aantal bij een hoger percentage gezinnen met kinderen.

Hiernaast spreekt het college over een termijn van twee keer zes maanden. Dit is voor de VVD alleen aanvaardbaar indien er in maand 5 van het eerste half jaar, aan de hand van vooraf met bewoners en Raad geformuleerde uitgangspunten geëvaluueerd wordt.

Naast deze drie belangrijkste voorwaarden hebben wij nog een aantal randvoorwaarden:

-        Dagbesteding: COA en Libema zijn verantwoordelijk voor een adequate dagbesteding voor de opgevangen mensen. Daar waar mogelijk (en door het dorp gewenst) kan Vijfhuizen hier natuurlijk bij betrokken worden;

-        De VVD wil dat er ingezet wordt op extra politie in het dorp. Zeker in de beginperiode zal er dagelijks gezorgd moeten worden voor politie in het dorp. N.a.v. de bevindingen kan dit wellicht later worden aangepast. Het spreekt voor zich dat Libema verantwoordelijk is voor adequate veiligheid op haar eigen terrein;

-        Wij willen dat het college gedurende de gehele periode in blijft zetten op voortdurend draagvlak in Vijfhuizen, de begeleidingsgroep kan hierbij een belangrijke rol krijgen;

-        Wij willen dat lokale Vijfhuizense ondernemers betrokken worden bij werkzaamheden aan de opvang en leveringen hieraan, dit komt het draagvlak in Vijfhuizen ten goede;

-        Ook is het voor de VVD duidelijk dat wanneer de gemeente een vergunning voor een noodopvang zal verlenen dit tegelijkertijd betekent dat de gemeente een kleinere prestatie krijgt opgelegd voor het vestigen van statushouders;

-        Wij vinden dat Libema op haar terrein moet zorgen voor goede aan- en afvoerwegen. Het kan niet zo zijn dat door de inrichting van haar terrein alle bezoek en bewoners van de noodopvang door Stellinghof moeten gaan.

Tot slot vindt de VVD dat bij een dergelijk gevoelig onderwerp kwaliteit van besluitvorming moet gaan boven tijdsdruk. Geluiden dat het COA al voor de kerstperiode met een opvang zou willen starten mogen geen invloed hebben op het proces. Een voortdurende open houding van het bestuur van onze gemeente naar de inwoners van Vijfhuizen komt volgens ons ten goede aan een zo breed mogelijk draagvlak.