Tevreden over de nieuwe plannen voor het Sociaal Domein.

De woordvoerder sociaal domein van de VVD-fractie juicht het gepresenteerde beleidskader van harte toe. Het beleidskader belooft een overkoepelend beleid met een integrale aanpak. Raadslid Asha Mees is tevreden over het structurele karakter van het voorgestelde beleidsplan, waarbij het gelukt is om kostenbeheersing samen te laten gaan met een kwaliteitsverbetering van het aanbod. Niet meer zoeken, sneller geholpen worden en een aanbod dat passend is voor ieders unieke situatie.


Hogere tevredenheid, minder kosten

Het klinkt als een onmogelijke opdracht maar het kan wel degelijk. De kosten nemen toe omdat de vraag naar ondersteuning toeneemt. Tegelijkertijd willen we voor onze inwoners dat de tevredenheid over de ondersteuning hoog is als er onverhoopt een beroep gedaan moet worden op ondersteuning. Anders organiseren moet leiden tot hogere tevredenheid en beheersing van toename in kosten. 
 
Niet allemaal verschillende loketten, maar één ingang naar verschillende vormen van sociale ondersteuning. Inwoners hoeven niet meer te zoeken. Het aanbod wordt efficiënter. Door de overkoepelende samenwerking sluiten direct alle benodigde experts aan en gaat één ondersteuningsvraag niet meer van loket naar loket. 
 
Maatwerk: gelijksoortige ondersteuningsvragen, verschillende uitwerkingen.
Doen wat werkt. Werken vanuit de bedoeling. De menselijke maat. Echt luisteren naar wat nodig is. Mooie statements maar het wordt vooral waardevol als het in de praktijk ook echt terug te vinden is. Wet- en regelgeving gaat uit van uniformering. Op die manier krijgt iedereen hetzelfde aanbod bij dezelfde vraag. Inmiddels weten we beter. Om te doen wat nodig is moet de overheid als aanbieder iedere situatie als unieke situatie kunnen beoordelen. Dezelfde ondersteuningsvraag kan immers toch leiden tot een verschillende uitwerking als gevolg van bijvoorbeeld omstandigheden of bijkomstige ondersteuningsvragen. De uitvoeringsambtenaar heeft tijd en middelen nodig om iedere situatie apart te kunnen beoordelen en de bevoegdheid om te kunnen handelen naar bevinden. Dat levert een hogere tevredenheid op bij zowel de inwoner met een ondersteuningsvraag als ook de uitvoeringsambtenaar. Hogere tevredenheid bij de uitvoerder levert vervolgens ook meer efficiëntie op omdat als je je werk met plezier doet, je het ook beter doet.
 
Beleid voor jaren
In het beleidsvoorstel is ervoor gekozen om de organisatie binnen het sociaal domein te herstructureren. Dat is goed voor de gemeente en haar inwoners. Er is ingezet op beleid dat duurzaam moet leiden tot een beter aanbod, met hogere tevredenheid. 
 
Om zicht te houden op de kwaliteit van het aanbod en te borgen dat maatwerk niet leidt tot willekeur zal wel nagedacht moeten worden op welke manier dat in de verantwoording vorm gegeven moet worden. Ook zal (financieel) risicobeleid ingebed moeten worden in de uitvoering. Vrijheid van handelen bij de uitvoeringsambtenaar betekent regelruimte en regelruimte is nodig maar gelijke behandeling blijft ultiem natuurlijk ook een belangrijk kader. 
 
Tot slot een pluim voor de manier waarop dit beleidskader tot stand is gekomen. Een voorbeeld voor hoe participatie leidt tot een stevig en breed gedragen beleidskader. We kijken uit naar de eerste dag van het sociaal domein.