Landelijke actualiteit

Actualiteit

Netto loon en vakantiegeld
Het komende jaar gaan werkenden met een middeninkomen er in nettoloon iedere maand op vooruit. Dat is belangrijk, want werken moet immers lonen. Omdat de heffingskortingen sinds 2014 worden afgebouwd naarmate je meer verdient, moet dit jaar een kleine correctie plaatsvinden. Dat gebeurt via het vakantiegeld, omdat iedereen dat ieder jaar ontvangt. Maar onder de streep gaan alle middeninkomens er iedere maand op vooruit.

Windmolens
Windenergie is een van de alternatieven voor de fossiele energiebronnen. De VVD heeft de minister gevraagd om de besluitvorming voor de parken voor de Hollandse kust op te schorten en te onderzoeken wat de kosten en opbrengsten van de verschillende opties zijn. Wij denken namelijk dat de molens ver weg goed koper kunnen zijn, aangezien het daar harder waait en de opbrengst daardoor hoger. Ook zal het onderhoud goedkoper zijn omdat de molens bij elkaar staan.

Politie
De ramp met de MH17 heeft ons deze zomer pijnlijk duidelijk gemaakt dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Onrust en geweld elders in de wereld hebben in toenemende mate effect op de veiligheidssituatie in ons land. De strijd tegen IS in Syrië en Irak heeft geleid tot een verhoogd dreigingsniveau, tot berichten over terugkerende Jihadgangers, tot demonstraties en politie-agenten op straat op plekken waar we ze normaal niet zouden verwachten. De ontwikkelingen van buitenaf hebben het gevoel van onveiligheid in ons land vergroot. Mensen vragen zich af hoe het nou zit met een potentiële dreiging, of deze realistisch is of niet en wat dat betekent voor hun veiligheid. Daarnaast gaat het “gewone” veiligheidswerk ook door: winkeldieven aanhouden, relschoppers aanpakken, criminelen oppakken. In deze veranderde veiligheidssituatie, in deze moeilijke context werkt de politie vandaag de dag aan een veilig Nederland. Met overtuiging en liefde voor het vak. En dat doen zij goed en grondig. Want Nederland wórdt veiliger . Er wordt veel extra aandacht besteed aan delicten die voor burgers ingrijpend zijn. Denk hierbij aan woninginbraken, straatroven, overvallen en geweldsdelicten. Ten opzicht van 2013 zijn deze high impact crimes opnieuw gedaald. Dat werken aan een veilig Nederland doen onze dienders te midden van een grootscheepse reorganisatie. En gelukkig, de winkel blijft open, 7 dagen per week, 24 uur per dag, terwijl er een ingrijpende renovatie aan de gang is. Dat verdient hier vandaag een groot compliment. Dat de vorming van de nationale politie niet zonder slag of stoot zou verlopen, dat spreekt voor zich. Een reorganisatie van deze omvang vastberadenheid en doorzettingsvermogen. De VVD heeft oog voor de knelpunten die met deze operatie gepaard gaan.

Regionaal en lokaal zijn de robuuste basisteams in het bijzonder van belang. Deze teams treden per 1 januari a.s. in werking. Deze teams van wijkagenten worden aangestuurd door een teamchef en zijn onderdeel van het driehoeksoverleg met de burgemeester en de officier van justitie. Zij bepalen de prioriteiten en de inzet van de agenten. De VVD steunt een norm van 1 agent op 5000 inwoners maar wil wel flexibel kunnen zijn. De gewenste inzet van politie kan in de Schilderswijk immers anders zijn dan in Dronten.

Zorgverzekering
De afgelopen weken hebben de zorgverzekeraars hun premies voor volgend jaar bekend gemaakt. De gemiddelde premiestijging is ongeveer 70 euro per jaar. Een enkele zorgverzekeraar heeft er voor gekozen de premie niet te verhogen. Dat de premies volgend jaar stijgen heeft twee belangrijke oorzaken. Allereerst zijn de zorgverzekeraars vanaf 1 januari verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de wijkverpleging, die nu nog onder de AWBZ valt. Dat gaat om een bedrag van ruim 3 miljard euro per jaar. Daarnaast stijgen de premies omdat er consequent nieuwe en betere behandelingen aan het basispakket worden toegevoegd.

Tegelijkertijd is er kritiek vanuit politieke partijen aan de linkerzijde van het spectrum op de reserves die zorgverzekeraars op de bank hebben staan. Die reserves zijn hoger dan de Nederlandse Bank voorschrijft en moeten daarom volgens sommige partijen worden uitgekeerd aan verzekerden. Dat gebeurt in de praktijk al ruimschoots. Dit jaar hebben verzekeraars een fors deel van hun vermogens gebruikt om de stijging van de premie te beperken. De VVD vindt het onverstandig en onwenselijk om zorgverzekeraars te dwingen versneld nog meer van hun reserves uit te geven. Die reserves zijn nodig om te voorkomen dat de premies van jaar op jaar enorm verschillen.

Kwaliteit van verpleeghuizen
De kwaliteit van de (langdurige) zorg is een onderwerp dat leeft onder veel kiezers. Als je ziek bent, of door ouderdom zorg nodig hebt, wil je je geen zorgen hoeven maken over het feit of die zorg beschikbaar is en van voldoende goede kwaliteit. Het kabinet is bezig met het hervormen van de langdurige zorg en het onder controle krijgen van de kosten ervan. We zijn op dit moment koploper als het gaat om die kosten, maar helaas niet als het gaat om de kwaliteit. De discussie van de afgelopen weken gaat over de kwaliteit van verpleeghuizen in Nederland. Om die kwaliteit te verhogen moet het toezicht beter en moet beter worden gecontroleerd. Als de zorg onvoldoende is, moet een verpleeghuis in het uiterste geval worden overgenomen of gesloten. Mensen die gebruik maken van langdurige zorg, moeten zo veel mogelijk zelf regie kunnen houden en de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. Dat is nu ook in de wet vastgelegd.