Lokale VVD opgelucht dat bezuinigingen voor 2022 van de baan zijn.

Op 11 november bespraken we de laatste begroting van deze collegeperiode. Er is echter nog veel werk aan de winkel wat de VVD fractie betreft en wij hebben daarom diverse onderwerpen op de agenda van de raad gezet. Bovendien hebben wij aangegeven hoe wij kansrijk verder willen, hoe wij waardevol met elkaar willen samenleven in een veilige en welvarende gemeente.

Fractievoorzitter Beryl van Straten neemt ons mee terug in de tijd naar het begin van deze periode om daarna over te gaan naar hoe wij de toekomst verder zien:


"De laatste begroting van deze raadsperiode..

In plaats van snel doorgaan naar de inhoud, neem ik even de tijd om stil te staan bij dit moment. Ruim 3 jaar geleden startten de coalitiepartijen, CDA, PvdA, HAP en VVD met de ambitie en een plan om onze prachtige gemeente verder te versterken.  Al snel werd duidelijk dat de financiële situatie weinig ruimte bood voor extra ambities. We hadden in het eerste jaar, toen we onze ambities al moesten bijstellen, nog geen vermoeden wat ons te wachten stond…een ware pandemie en alsof dat nog niet genoeg was, nog meer financieel slecht weer en dan ook echt heel slecht weer, helemaal op de lange termijn.

 

We moesten afgelopen jaren schakelen van ambitieuze plannen maken naar crisismanagement. Aan de coalitie de verantwoordelijkheid onze gemeente goed door een pandemie en goed door financieel slecht weer heen te loodsen. Die verantwoordelijkheid hebben de 4 coalitiepartijen goed gevoeld. Je leert elkaar in een crisis goed kennen; een crisis vraagt om moeilijke keuzes. Daarbij valt iedere partij terug op haar eigen speerpunten, daarbij wordt heel goed duidelijk waar iedere partij het voor doet; wat voor ’n soort gemeente ze willen zijn. Voor de VVD is het duidelijk; onze gemeente is ontstaan door het grijpen van kansen en ook in de toekomst willen wij dat Haarlemmermeer kansrijk blijft.

 

Het college heeft in deze lastige tijd een stap naar voren gedaan door op meerdere momenten met ons als raad in gesprek te gaan en ons meer te informeren dan gebruikelijk is, en doen ook nu een geste naar ons door met een raadsvoorstel te komen waarin de effecten van de septembercirculaire zijn verwerkt, normaal krijgen we dat later. De VVD bedankt het college voor deze stap naar voren, voor het zoeken naar samenwerking.

 

In grote lijnen zagen wij het evenwicht tussen de verschillen en overeenkomsten van de  coalitiepartijen terug in de ombuigingsvoorstellen van het college. Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota konden we nog meer eigen accenten wilden leggen d.m.v. het indienen van moties en amendementen er was sprake van een mooi dualistisch samenspel dat resulteerde in een pakket aan maatregelen om een solide meerjarenbegroting te maken.

 

En nu, slechts een paar maanden verder, moeten we de laatste begroting van dit college vaststellen en is de financiële situatie voor de korte termijn weer heel anders. Corona ligt nog lang niet achter ons helaas en voor de lange termijn zijn er nog veel onduidelijkheden en onzekerheden. We zien wel een klein mager herfstzonnetje schijnen tijdens het slechte financiële weer en dat betekent dat het college voorstelt om in 2022 de voorgenomen bezuinigingen niet door te voeren. Daar is de VVD blij mee en stemmen we mee in.

 

 

Visie op de voorgestelde begroting:

De VVD wil dan ook weinig tot niks aan de voorgestelde begroting veranderen. Enige punt dat wij aan onze collega’s willen voorleggen is de voorgestelde bezuiniging op het fractie ondersteuningsbudget. Die is voor 2022 geschrapt maar aangezien we met de bezuiniging aansluiten bij de structurele onderuitputting van het budget, kan de bezuiniging wat de VVD betreft ook in 2022 doorgevoerd worden. Als onze collega’s het daarmee eens zijn, kunnen we daar vanavond gezamenlijk een amendement voor opstellen.

 

De VVD wil u vanavond meenemen in hoe wij een kansrijke gemeente kunnen blijven. Kansrijk om een woning te vinden, kansrijk om werk te vinden, om te ondernemen, kansrijk om op te groeien en kansrijk om waardevol samen te leven. En laat ik dan met het laatste beginnen; waardevol samenleven. Waardevol samenleven geef je met elkaar vorm. Inwoners helpen en ondersteunen elkaar waar nodig en mogelijk, ondernemers pakken ook hun rol om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en om verbinding te zoeken met de omgeving waarin ze ondernemen. Van oudsher hebben wij veel lokale ondernemers die deze rol heel goed oppakken, en daar heeft de VVD veel waardering voor.

Er zijn inmiddels heel veel nieuwe bedrijven in onze polder bijgekomen, veel ook internationale bedrijven die niet meteen een verbinding hebben met de omgeving maar vanuit de trend om maatschappelijk bij te dragen, wel op zoek zijn naar die verbinding. Bovendien zien we dat er een jonge generatie werknemers is die maatschappelijke impact wil hebben, zij willen niet persé 5 dagen per week werken, maar zij willen zich ook inzetten voor goede doelen en maatschappelijke organisaties. Wij zien steeds vaker dat bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden maar we krijgen ook nog veel de vraag hoe al die mensen die klaar staan om te helpen of financieel bij te dragen, gekoppeld kunnen worden aan de organisaties die op zoek zijn naar geld en mensen. Daar ligt wat de VVD betreft een kans. Ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties die elkaar helpen, ondersteunen en versterken, dat is de waardevolle samenleving die de VVD voor ogen heeft.

Wij realiseren ons terdege dat de gesprekken die nu plaats vinden met maatschappelijke organisaties schuren en lastig zijn. We zien ook 3 wethouders die er alles aan zullen doen om de pijn te beperken en dat zij de kansen die er zijn zullen benutten. Het is lastig dat we daar als raad daar op dit moment niet direct zicht op hebben, dat betekent vertrouwen hebben en loslaten… de brief van 9 nov jl over de voortgang mbt de gesprekken met subsidie instellingen geeft ons het vertrouwen dat het college zich enorm inzet voor onze maatschappelijke organisaties.

 

Visie op de toekomst en financiële onzekerheden:

Het college benoemt in haar begroting enkele onzekerheden voor de toekomst waardoor het verstandig is om alleen voor komend jaar een besluit te nemen om de bezuinigingen te laten vervallen. De VVD-fractie ziet echter nog een aantal onzekerheden. Wij willen een deel van deze onderwerpen d.m.v. amendementen agenderen op onze strategische agenda.

 

De eerste onzekerheid betreft het aantal mensen in de gemeentelijke organisatie dat nodig is om een kansrijke gemeente te blijven. Uit een eerder genoemd rapport van Berenschot  kwam in 2018 al naar voren dat we kampen met een structureel tekort aan personeel. Als raad horen we inmiddels regelmatig dat wij stukken niet kunnen krijgen (denk aan voortgangsbrief wonen) omdat de gemeente onderbezet is. Als we een kansrijke gemeente willen blijven, zullen we moeten investeren in menskracht. De VVD wil daarom het college oproepen om de raad inzicht te geven in het strategisch personeelsbeleid voor de komende jaren en de financiële middelen die daarvoor nodig zullen zijn. Dat strategisch personeelsbeleid geeft ons zicht op de personeelsuitbreidingen die nodig zijn om een kansrijke gemeente te blijven en hoeveel dat gaat kosten. (amendement op de SAR ).

 

Voor de VVD is werk het beste sociale vangnet. Wij willen dat mensen in Haarlemmermeer geen uitkering maar een baan krijgen aangeboden als ze aankloppen voor een bijstandsuitkering. Maar ook voor die tijd heeft het regionaal werkcentrum een rol te vervullen om mensen van werk naar werk te begeleiden. We zien een bijzondere maatschappelijke ontwikkeling: mensen die t.g.v  de Coronacrisis worden ontslagen en aan de andere kant grote personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daar liggen dus kansen wat de VVD betreft. Vlgs de SAR gaan we pas eind 2022 over de voortgang van het regionaal werkcentrum praten, dat is laat, Dan zijn er nauwelijks mogelijkheden om bij te sturen. Daarom stellen we voor om met een amendement op de SAR om eerder een voortgangsbrief te krijgen en te bespreken. (amendement SAR)

 

Een kansrijke gemeente is een veilige gemeente; We zien om ons heen de gevolgen van de toenemende ondermijning, van de toenemende verruwing op straat, maar ook van de toename in cybercrime. Ontwikkelingen die vragen om een sterke overheid. Ontwikkelingen die niet vanzelf stoppen of verminderen. Onze burgemeester zet zich er keihard voor in om de ondermijning, de verruwing en toename van cybercrime aan te pakken. Gelukkig zijn voor 2022 de bezuinigingen op veiligheid van tafel, maar voor de komende jaren nog niet. De VVD wil vandaag aangeven dat die bezuinigingen ook voor de toekomst van tafel moeten. Dat zal de inzet zijn bij de nieuwe coalitieonderhandelingen. Wij vinden het onuitlegbaar dat we aan de ene kant brieven schrijven naar de minister van justitie om aandacht te vragen voor tekorten bij de politie, voor het toenemend gebruik van messen door jongeren, een motie aannemen voor een mogelijkheid voor een lachgasverbod en dan vervolgens zelf onze eigen capaciteit op handhaving verminderen en minder geld uittrekken voor de veiligheid in Haarlemmermeer.

 

Tot is de boodschap van de VVD vanavond: er nog veel werk aan de winkel is tot de verkiezingen! Het college kan het wat ons betreft niet rustig aan gaan doen, na deze laatste begroting. Daarom hebben wij nog een aantal amendementen op de -Strategische Agenda van de Raad- opgesteld. Allemaal onderwerpen die wat de VVD betreft urgent aandacht verdienen.

-       visie op digitalisering die ons is toegezegd.

-       voortgang wonen en daarbij aansluitend

-       evaluatie van ons nieuwe woonbeleid.

-       Uitvoering motie Ruimte voor ruimte

-       stroomtekort in onze gemeente

-       Strategisch parkeerbeleid in Hoofddorp Centrum

 

Het is dan wel de laatste begroting van dit college, maar ons werk is nog lang niet klaar!"