Haarlemmermeerse VVD: bestrijd ontwrichtende straatcultuur in onze gemeente!

"Diverse signalen lijken er op te wijzen dat zich een straatcultuur ontwikkelt in met name Hoofddorp. Dit is een onwenselijke en een zorgelijke ontwikkeling", aldus de fractievoorzitter van de Haarlemmermeerse VVD.

© Foto: ...

In juli is bekend gemaakt dat de twee jonge daders van de roofmoord afgelopen december in Hoofddorp  (zie hier nieuwsbericht van Het Parool) een straf hebben gekregen van 10 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs waarbij minderjarigen worden behandeld en opgevoed. 

In maart maakte de landelijke politie bekend dat het aantal messteekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn, is toegenomen.

Uit de plaatselijke veiligheidsmonitor blijkt dat in onze gemeente het aantal verwijzingen naar bureau Halt in 2019 aanzienlijk is toegenomen. "Bij een verwijzing naar bureau Halt gaat het niet om zware misdrijven, maar het is wel een zorgwekkende ontwikkeling. Naar aanleiding van deze berichten en gesprekken met mensen die werkzaam zijn in het onderwijs in onze gemeente, lijkt er een ontwikkeling van straatcultuur* gaande in onze gemeente, met name Hoofddorp. Dit vinden wij onwenselijk en ontwrichtend", aldus fractievoorzitter Beryl van Straten. 

In het NRC stond een indrukwekkend artikel van de weduwe van de vermoorde man waarin zij aangaf dat zij verzocht heeft om de uitspraak van de rechter op Instagram te plaatsen. “Misschien zijn er kinderen die lezen wat de gevolgen kunnen zijn van dit soort daden. Er moet iets in gang worden gezet waardoor kinderen op die leeftijd minder van dit soort dingen doen.” Hier zijn wij het helemaal mee eens: “Er moet zeker iets in gang worden gezet. In omringende gemeentes zoals Amsterdam en Zaanstad is er nauwelijks grip op de ontstane straatcultuur en toename van geweldsincidenten waarbij jongeren, zelfs basisschool leerlingen, betrokken zijn. Dat moeten wij voorkomen dan wel beperken in Haarlemmermeer!”
 
Wij hebben daarom ook vragen gesteld aan het college om te onderstrepen hoe belangrijk wij het vinden dat we voorkomen dat de straatcultuur ook in Hoofddorp; in onze gemeente de overhand krijgt. Wat de VVD betreft moeten we voorkomen dat straatcultuur en grootstedelijke problematiek naar onze gemeente komt. "Het is hier goed opgroeien en dat moet zo blijven!"

Om deze reden heeft de VVD de volgende schriftelijke vragen aan onze Burgemeester en Wethouders gesteld:

1.     Welke elementen van een straatcultuur en aanverwante problematiek herkent het college in onze gemeente + in welke wijken is hier sprake van?
2.     Wat zeggen scholen in onze gemeente hierover? M.a.w. wordt er met de scholen over straatcultuur en de ontwrichtende gevolgen ervan, gesproken?
3.      Met welke andere betrokkenen/stakeholders wordt er gesproken over een aanpak om straatcultuur tegen te gaan dan wel te veranderen? Op welke wijze worden de diverse betrokkenen/stakeholders met elkaar verbonden zodat een integrale aanpak kan worden afgestemd?
4.     Is er volgens het college een verband tussen straatcultuur en de toename van het aantal geweldsincidenten gepleegd door jongeren?
5.     Hoe verklaart het college de toename van het aantal verwijzingen naar bureau Halt in 2019 in onze gemeente?
6.      Welke maatregelen neemt het college om de landelijke trend van de toename van het aantal geweldsincidenten gepleegd door jongeren te doorbreken en de ontwikkeling van een straatcultuur tegen te gaan?
7.     Wat kan het college meegeven m.b.t. de beschikbare (politie)capaciteit om deze problematiek (straatcultuur en toename geweldsincidenten gepleegd door jongeren) aan te pakken. Is die capaciteit voldoende of niet?
8.     Op welke wijze gaat het college de ouders betrekken bij de aanpak van straatcultuur en aanverwante problematiek?

* enkele kenmerken straatcultuur vlgs o.a. Hans Kaldebach (voormalig onderzoeker aan de Hogeschool van Utrecht): er wordt gemakkelijk geweld gebruikt, meisjes nemen ook deel, evenals allochtone en autochtone jongeren, minachting voor gezagdragers en vrouwen, brutaal, staan meteen op scherp als ze worden gecorrigeerd, internet is een belangrijke verbinder en versterker, hebben een eigen (straat)taal, eergevoel/respect is belangrijk.