VVD'er Mark Achterbergh-Copier blijft zich inzetten tegen de verrommeling van de brengparkjes.

Afvalaanpak 2.0: Mark Achterbergh-Copier kijkt terug en vooruit als het over het aanpakken van de verrommeling rond de brengparkjes gaat.

Voorkomen is beter dan genezen: afvalaanpak 2.0


Moties, vragen, voorstellen en suggesties. Onze fractie heeft het onderwerp illegaal dumpen van afval bij brengparkjes met grote regelmaat op de agenda staan. Op 8 juni 2020 heeft onze fractie wederom schriftelijke vragen gesteld over deze problematiek. Uit recente antwoorden van het college valt af te leiden dat het college voorlopig niet voornemens is om in actie te komen. Maar waarom lukt het toch niet om dit probleem onder controle te krijgen? Moet dit probleem repressief worden aangepakt? Of werkt een preventieve aanpak beter? Ons raadslid Mark Achterbergh-Copier, onze voorvechter voor schone brengparkjes, blikt terug en kijkt vooruit.

 

Repressief optreden faalt

Het college lijkt het maar niet aan te durven om camera’s in te zetten om de vuilnisoverlast aan te pakken. Maar ook bij de handhaving lijkt het maar niet te willen lukken. Uit antwoorden van het college (van 2 juli 2020, kenmerk 2020.0001691) blijkt namelijk dat bij de controles die door handhaving zijn uitgevoerd, bij 2 op de 5 controles sprake was van illegaal gedumpt afval bij brengparkjes. Dat betekent dus dat het aantal constateringen van illegaal gedumpt afval in ieder geval de laatste drie jaar niet is gedaald. Uit al deze constateringen zijn slechts enkele bekeuringen uitgeschreven. Gezien het minimaal aantal bekeuringen dat is uitgeschreven, kunnen we ook wel concluderen dat de pakkans verwaarloosbaar klein is. Onze fractie heeft hier al langer aandacht voor en ik snap niet dat het college hier niet actiever mee aan de slag gaat. We moeten dus andere manieren gaan bedenken om dit probleem aan te vliegen.

 

Proactief handhaven

VVD Haarlemmermeer is het met het college eens dat het inzetten van camera’s een uiterst middel is om in te zetten tegen overlast. Maar anders dan het college, vindt onze fractie dat alle beschikbare middelen moeten worden ingezet om de problematiek aan te pakken. En als daar camera’s voor nodig zijn, om te voorkomen dat de wijk een grote vuilnisbelt wordt, dan moeten we het toch gaan proberen. Als andere aanpakken op specifieke plekken niet meer lijken te werken, dan is het wat ons betreft proportioneel om camera’s in te zetten. Er is een grote vraag naar actievere handhaving door onze inwoners; de sociale media staat er nagenoeg dagelijks vol mee. Waarom pakt het college dan niet door? Zo zijn er locaties in onze gemeente waar bijna dagelijks illegaal vuilnis wordt gedumpt bij brengparkjes. Wijs deze locaties tijdelijk aan als vuilhotspot en zet daar dan handhavers voor een korte tijd maximaal in, desnoods undercover. Het college schermt met het zogeheten waterbed effect en tegenvallende resultaten bij de reactieve handhaving van dit probleem. Dat is echter voor VVD Haarlemmermeer geen reden om dan maar niets te doen.

 

Versterking van de Meerlanden

Een van de oorzaken dat de problematiek aanhoudt, is het toegenomen aanbod van huisvuil van 10 tot 30 %. Meerlanden kan daarom niet overal de vergrote stroom aan vuilnis aan. Dit is volgens het college een landelijk probleem. Er moeten dus andere manieren gevonden worden om onze inwoners actiever te betrekken bij het voorkomen van het storten van illegaal afval. Zo heb ik vragen gesteld over de mogelijkheden om de personele bezetting van de Meerlanden (tijdelijk) te versterken, via AM Match maar ook via het (nieuwe) Werkgevers Service Punt Groot-Amsterdam. Ik had hier tijdens de bespreking van de begroting een verzoek voor ingediend, de motie ‘Aan de (vuilnis)bak!’ Tijdens de behandeling van de begroting, heeft onze raad de toezegging van de wethouder gekregen dat er actief naar oplossingen wordt gezocht om de capaciteit van de Meerlanden weer aan te laten sluiten op de hoeveelheid afval dat op dit moment wordt aangeboden. Onze fractie is blij met de toezegging van de wethouder en heeft daarom de motie ingetrokken, maar dat betekent niet dat we deze ontwikkelingen niet goed in de gaten blijven houden.

 

De Meerlanden app als radar

Een ander pijnpunt is de motie ‘Afval als data’ die door mijn mederaadslid Kliphuis vorig jaar is ingetrokken. Ik ben daar echt kritisch over. Met de toezegging dat de wethouder al in gesprek was met de Meerlanden, heeft mijn collega haar motie ingetrokken. We zijn ondertussen ruim een jaar verder en er is nog steeds geen concrete vooruitgang te zien. Zo hebben we als VVD Haarlemmermeer al eerder geopperd om een QR-code in te gaan zetten om bewoners op eenvoudige wijze de mogelijkheid te geven om volle containers of storingen aan de container te melden bij de Meerlanden. Onze fractie is dan ook blij dat de wethouder in haar schriftelijke antwoorden naar de QR code verwijst. Het is goed nieuws dat het door de wethouder wordt genoemd, maar wanneer krijgen we die QR codes dan nu eindelijk? En waarom wordt de Meerlanden app niet zo ingericht dat je vanuit je app kunt zien welke containers al vol zijn? Daarmee voorkom je dat bewoners naar een container lopen, dat deze vol blijkt te zijn, en dat bewoners het dan uit frustratie naast de container dumpen. Waarom pakt het college hier toch niet door?

 

En nu?

De wethouder heeft haar schriftelijke antwoord afgesloten met de opmerking dat er in twee (nog te selecteren wijken) een wijkgericht integraal project willen opstarten in samenwerking met de inwoners. Als VVD Haarlemmermeer juichen we dit initiatief uiteraard toe. Het doel is namelijk dat onze wijken schoon, heel en veilig zijn voor iedereen. Illegaal gedumpt afval is daar geen onderdeel van, dus moet worden voorkomen. VVD Haarlemmermeer blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen.