VVD wil inwoners niet 4 weken naast hun afval laten zitten

In het op 28 mei 2020 aangenomen raadsvoorstel staat dat het uitgangspunt van de aanpassing VANG (Van Afval naar Grondstof) is dat in laagbouwwijken met rolemmer-inzameling voor restafval de 80 liter rolemmer als standaard zal gaan gelden.

Met deze omvang zouden volgens het raadsvoorstel de meeste huishoudens kunnen volstaan. Als argument wordt genoemd dat deze frequentie toereikend is, omdat het grootste volume (PBD) gescheiden wordt ingezameld. De inzamelproef in Rijsenhout-Zuid heeft dan ook aangetoond dat een tweewekelijkse inzameling met een 40 liter rolemmer voldoende is, mits men afval scheidt.
Het college neemt echter op basis van de inzamelproef in Rijsenhout Zuid aan dat een 80 liter rolemmer daarom één keer per vier weken opgehaald kan worden. Het gaat ons dan ook niet om de grootte van de rolemmer, maar om de ophaalfrequentie. Bij warm weer kunnen er, ondanks dat vuil wordt gescheiden, vieze luchtjes ontstaan. Dit is onwenselijk. 
Uit informatieve vragen van de VVD aan het college is gebleken dat de extra kosten voor het verhogen van de frequentie afgerond 24 euro per jaar per gezin[1] betreft. Ondanks deze kleine meerkosten, betekent dit voor een deel van de inwoners uit laagbouwwijken nog steeds een daling van de jaarlijkse kosten (van 339,00 euro naar 306 euro). “Voor het bedrag van 24 euro wordt de rolemmer met vuilnis twee keer zo vaak opgehaald en worden stinkende rolemmers voor de deur of in de tuin voorkomen.” Aldus raadslid Trudie van ’t Hull-Bettink. Met dit argument heeft de VVD met steun van bijna de helft van de raad gepleit het raadsvoorstel aan te passen. Dit om zeker te stellen dat íedereen in Haarlemmermeer op een fatsoenlijke manier de overgang “van afval naar grondstof” kan maken.
Restafval zal in laagbouwwijken in de toekomst echter om de 4 weken worden opgehaald in plaats van eens in de 2 weken. Ons 
wijzigingsvoorstel is verworpen. “Dat betekent dat we ons vastklampen aan de toezegging van Wethouder Sedee dat er ruimte zal zijn voor maatwerk en dat gefaseerd wordt ingevoerd en gemonitord of het voorstel ook zo werkt als is bedoeld en niet de uitwerking heeft die wij vrezen met toename van afvaltoerisme en illegale dump bij brengparkjes. Wij interpreteren deze toezegging zo dat wanneer stankoverlast, ongedierte en onhygiënische situaties ontstaan, daar proactief door het college op wordt ingegrepen en de raad hier actief over op de hoogte houdt door in ieder geval na een jaar na vandaag te evalueren, zodat tijdig kan worden aangepast voordat geheel is uitgerold. VVD Haarlemmermeer telt ook de zegeningen waar we eerder voor hebben gestreden: meer keuzevrijheid en we gaan van 4 naar 3 afvalbakken in de laagbouwwijken,” verklaart van ’t Hull-Bettink bij de stemming over het raadsvoorstel.
Een voordeel van de situatie waardoor het voorstel uit 2018 nu aangepast moest worden.

 
[1] De totale kosten zijn op jaarbasis 1.030.00 euro voor 42.500 huishoudens.