Omgevingsvisie: visie op ambities

De concept omgevingsvisie is in de raad besproken. De omgevingsvisie moet ervoor gaan zorgen dat er meer wordt samengewerkt, een cultuuromslag wordt bereikt, minder regels komen, flexibeler en eenvoudiger is. Dat begint bij een visie. Een visie op ambities.

“Eén van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is om meer ruimte te bieden voor initiatieven van burgers, ondernemers en van de overheid zelf. Het helpt in de voorbereiding als de gemeente zich de vraag stelt in hoeverre zij gebruik wil maken van de ruimte die de Omgevingswet biedt: Hoeveel ruimte wil de gemeente de initiatiefnemer geven en wat willen ze zelf blijven bepalen? Deze ambities kunnen het beste bepaald worden in een gesprek met college, raad, ambtelijke organisatie en buitenwereld.” (VNG.nl)

 

De concept omgevingsvisie die is besproken heeft veel weg van reeds afgesproken beleid in een nieuwe kaft. Om te komen tot een visie hebben wij het college dan ook opgeroepen om de definitieve omgevingsvisie op te hangen aan de volgende ambities voor Haarlemmermeer.

 

Haarlemmermeer van de toekomst:

 

Is vrijheid:

§  Om je dromen te realiseren

§  Van bewegen per fiets, auto of OV

§  Om volwaardig mee te doen

 

Is een toplocatie:

§  Om te ondernemen

§  Om te wonen en te werken

§  Voor (internationale) verbindingen

 

Heeft kernen:

§  Met een eigen karakter

§  Met stedelijke en dorps kenmerken

§  Met unieke kwaliteiten

 

“Kortom maak het aantrekkelijk; laat zien dat we in de gaafste gemeente van Nederland wonen!” Aldus fractievoorzitter Beryl van Straten verwijzend naar de afscheidswoorden van raadslid en oud-wethouder Adam Elzakalai.