Bijdrage VVD voorjaarsrapportage 2015

Voorjaarsrapportage 2015: De VVD is behoorlijk geschrokken van de voorjaarsnota 2015 en het meerjarenbeeld. De tekorten worden met name veroorzaakt door een dalende bijdrage uit het gemeentefonds en de structurele effecten van de uitkomst cao-onderhandelingen. Voorzitter, de VVD heeft scherp dat deze negatieve effecten het huidige college niet zwaar aangerekend kunnen worden omdat dit grotendeels externe effecten zijn. Toch is het een gegeven dat de gemeente Haarlemmermer in financieel zwaar weer verkeerd. Met een tekort van 4,2 mln euro voor 2015. Dit tekort is nog groter wanneer de meicirculaire hierin wordt verwerkt. Het tekort zou dan namelijk oplopen tot 7  miljoen euro. Het college moet wat de VVD betreft dan ook de broekriem aantrekken. Het college moet in het meerjarenbeeld streven naar een sluitende begroting. Wat de VVD betreft worden de tekorten structureel opgelost waarbij het uitgangspunt moet zijn lage lasten voor bedrijven en burgers.

Voorzitter, wie de voorjaarsrapportage goed leest, ziet dat het college momenteel een greep uit de algemene reserves doet om het huishoudboekje voor het lopende jaar op orde te krijgen. De VVD begrijpt dat het kort dag is om in 2015 nog structurele bezuinigingen door te voeren maar de VVD verwacht in de najaarsrapportage concrete voorstellen om een positief meerjarenbeeld te creëren. Dat het college zich genoodzaakt ziet een greep uit de algemene middelen te doen, betekent voor de VVD dat we in de najaarsrapportage een meerjarenbeeld verwachten waarin structureel geld overblijft. Op die manier kan het tekort wat dit jaar uit de algemene reserves wordt ontrokken op een later moment alsnog terug gestort worden in de algemene reserves. Kan het college hierin een toezegging geven?

Voor de financiële continuïteit is het van belang dat onze uitgaven en inkomsten in de toekomst in balans blijven. Indien er geen aanspraak zou worden gemaakt op de algemene reserves is er in 2016 sprake van een tekort van 11mln. Voorzitter, dat bezuiningen een zorgvuldig process is begrijpt de VVD maar welke aanpak moet er volgens het college toe leiden dat het meerjarenbeeld positief wordt?

Voorzitter graag duik ik met mijn collega’s van de raad verder de voorjaarnota in. Wat heeft het college zoal geschreven over de loon en prijsmutaties? Wat de VVD fractie opvalt is dat de OZB niet omhoog gaat en dat stemt onze fractie goed. De lokale lasten moeten wat de VVD betreft niet stijgen.

Voorzitter ik ga verder naar pagina 8 van de voorjaarsbegroting daar worden de kapitaallasten besproken. Wat opvalt is dat er in 2015 een voordeel wordt gerealiseerd op de kapitaallasten maar dat er vanaf 2016 negatieve kapitaallasten onstaan doordat op strategische grond minder rente kan worden bijgeschreven. Maar wat bij de VVD fractie echt in het oog springt zijn de voorstellen van het college met betrekking tot de afschrijvingstermijn van het raadhuis. Het college stelt voor de afschrijftermijn te verkorten van 66 naar 40 jaar en deze afschrijving te realiseren door in 2018 en 2019 1,5 miljoen euro vanuit de algemene dekkingsreserve te halen. Voorzitter, mijn vraag aan het college is: Wat als het nieuwe raadhuis niet doorgaat? Waarom schrijft het college niet een jaarlijks bedrag af zolang dit besluit nog niet genomen is? Voorzitter, ik vraag het college ook naar het beoogde nieuwe raadhuis omdat de accountant ons gewezen heeft op het feit dat we zorgvuldig moeten kijken naar onze langlopende schulden.

Heeft het college nagedacht over de langlopende schuld die ze af moeten sluiten voor de financiering van het nieuwe raadhuis? En staart het college zich daarbij niet blind op duurzaamheid?

Voorzitter, ik ga verder naar de autonome ontwikkelingen. Deze zijn divers van aard en daarom licht ik er graag een paar toe.

De VVD is blij verrast met een positieve meevaller in de BUIG Gelden. De gemeente Haarlemmermeer ontvangt éénmalig  2,3 miljoen euro meer van het Rijk. De VVD heeft over deze BUIG gelden ook een technische vraag gesteld. De vraag luidde, voorzitter, of de BUIG gelden geoormerkt geld zijn: het antwoord hierop is JA. De VVD begrijpt daarom het voorstel van het college om de BUIG gelden toe te voegen aan het behoedszaamheidsreserve. Ik zou aan mijn collega’s willen vragen hoe zij aankijken tegen een verhoging van het behoedzaamheidsreserve en dan met name in relatie tot de druk op organisatie?

De laatste autonome ontwikkeling die de VVD wil aanstippen is het voorbereidingkrediet voor de parkeergarage. Voorzitter, zoals u weet is de VVD fractie er nog niet uit of de Raadhuisplein Parkeergarage bovengronds of ondergronds moet worden gebouwd. In het collegevoorstel onder beslispunt 2C vraagt het college een investeringskrediet van 100.000 euro. De VVD wil graag een toezegging van de portefeuillehouder dat het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om zowel bovengronds ALS ONDERgronds parkeren te onderzoeken.

Van de autonome ontwikkelingen wil ik graag verder naar de collegeambities, Voorzitter. De VVD is positief gestemd over het economische perspectief wat dit college als ambitie nastreeft. De VVD mist echter een belangrijk speerpunt: Hoofddorp Centraal. Voorzitter, het is doodzonde dat er zoveel geparticipeerd is maar het college in deze voorjaarsrapportage met geen woord rept over Hoofddorp centraal. Kan het college toelichten waarom de VVD in voorjaarsrapportage niets terug kan vinden over Hoofddorp Centraal? De voorjaarrapportage is immers een doorkijkje naar de toekomst.

Voorzitter, in de beleidsontwikkelingen op pagina 23 leest de VVD dat er voor 1,1mln aan extra middelen worden gevraagd voor de herstructurering bedrijventerreinen. De VVD vindt dit een verstandig initiatief van het college maar wil hier graag een stap verder in gaan en komt daarom met de het amendement kantorenloods. Een gemeenteambtenaar,  brengt aanbod (eigenaren van leegstaande kantoren) en vraag (woningbeleggers en/of coöperaties) bij elkaar.  Het is van belang dat de Kantorenloods marktpartijen enthousiasmeert en concrete onderzoeken naar mogelijke herbestemming en transformatie verder opstart en versnelt. Voorzitter de VVD heeft dit plan op 28 mei tijdens de bestuurlijke voortgangsrapportage wonen besproken en bespeurde een grote steun bij de raad. De VVD ziet meerdere voordelen in de motie kantorenloods: Oplossingen voor het huisvesten van ruim 300 statushouders, creatieve broedplaatsen voorstartende ondernemers, of bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting voor inwoners met een urgentieverklaring. De VVD stelt voor om voor 2015 een budget van 40.000,- euro vrij te maken vanuit het initiatieven budget grondexploitaties. Voor de jaren 2016 tot en met 2018 wil de VVD dit bedrag in de reguliere begroting opnemen. De VVD geeft hierbij als mogelijke dekking het budget Herstructurering Bedrijventerreinen.

Voorzitter, ik wil tot slot ingaan op de bezuiningsmaatregelen die het college voorstelt. De bezuinigingen die het college voor 2015 voorstelt, kunnen op goedkeuring rekenen bij de VVD fractie. De VVD wil echter wel een kritische noot plaatsen bij de bezuiniging op verkeerseducatie.  De VVD fractie zou het college willen vragen om nauwlettend in de gaten te houden of de scholen hun verkeerseducatieve rol wel goed vervullen.

Voorzitter, dan de bezuiningen die het college voorstelt voor 2016 en verder. De bezuiningen op het ondernemersplein zijn de VVD met name opgevallen. De VVD vindt het goed verdedigbaar en liberaal dat college leges wil toerekenen aan inwoners en bedrijven die voorstellen indienen. Als ondernemer maak je immers gebruik van een dienst en voor niets gaat de zon op. De VVD wil de ontwikkeling van nieuwe initiatieven echter wel blijven stimuleren. Daarom zou de VVD er een groot voorstander van zijn om bij innovatieve voorstellen de leges terug te betalen aan de indiener. De VVD denkt bij innovatieve voorstellen onder andere aan nieuwe initiatieven voor het omvormen van kantoorgebouwen tot woningen, herinrichting van bedrijfsterreinen,  herbestemming van bedrijventerreinen en woningaanpassingen. Graag hoor ik van mijn collega’s wat zij van dit voorstel vinden?

Voorzitter, het college geeft ook aan dat zij op de taakstelling bedrijfsvoering bezuiningen wil realiseren. De VVD constateert dat de gemeente Haarlemmermeer een overhead heeft die veel te hoog is. Minder regels minder overheid en minder bureacratie is iets wat de VVD altijd nastreeft. Daarom wil de VVD van het college weten wanneer de overhead wordt teruggedrongen en welke verwachting zij daarbij hebben?

Tot slot, voorzitter, wil de VVD graag dat het huishoudboekje weer op orde komt daarom doet de VVD het college en de raad een aantal bezuinigssuggesties om het meerjarenbeeld weer positief te krijgen. Wat de VVD betreft moeten de personeelskosten gelijk blijven, dit zou een structurele bezuiniging van ongeveer 1 miljoen euro opleveren. Bovendien vraagt de VVD zich hardop af of de duurzaamheitdsambitie van het college niet iets minder kan, het college moet hier wat de VVD betreft kritisch kijken naar de plannen voor het Huis van de Haarlemmermeer. Ook de extra investering van een half miljoen voor twee scholen is in deze tijd van bezuinigingen economisch gezien niet duurzaam.

Uitgesproken door Jurgen Nobel