Terugblik 2019

© VVD Haarlemmermeer

Wonen

 • Voorrang statushouders geschrapt;
 • Nieuw beleidskader vastgesteld: 50% nieuw te bouwen woningen moeten betaalbare (goedkoop en middelduur) huur of koopwoningen zijn;
 • Nog meer aandacht voor eigen inwoners door onder andere meer sociale huurwoningen toe te wijzen aan inwoners met een binding met de kern;
 • Onze motie om flexwonen(tijdelijke woonoplossingen) mogelijk te maken werd aangenomen;
 • Meer aandacht voor wonen met zorg;
 • Minder regels, meer ruimte door bijvoorbeeld splitsing van een woning makkelijker te maken.
 • Onderwerp stikstof en PAS op de agenda voor eerste kwartaal 2020 gezet, waarbij college moet aangeven welke gevolgen het voor onze gemeente heeft en welke keuzes wij als raad kunnen/moeten maken.

Openbare ruimte

 • Circa 18 miljoen aan investeringen voor onder andere de straten en het groen in de verschillende kernen van onze gemeente;
 • Toezegging verkregen van het college dat gewerkt gaat worden aan de mogelijkheid om scanners in brengparkjes aan te brengen en de data die daarmee verkregen wordt, toegankelijk te maken voor inwoners zodat zichtbaar is welke brengparkjes eventueel vol zijn en welke niet;
 • Aangenomen motie om te onderzoeken of cameratoezicht bij brengparkjes mogelijk is om illegaal storten van afval en daarmee verloedering van de wijk tegen te gaan.

Veiligheid

 • Meer geld voor extra BOA’s (lokale handhavers);
 • Aandacht gevraagd voor uitbreiding van verdedigingsmogelijkheden voor lokale handhavers;
 • APV (algemeen plaatselijke verordening) is uitgebreid zodat verkoop van lachgas beter kan worden aangepakt.

Energietransitie

Afgesproken dat we in onze gemeente een “slimme volger”zullen zijn. Dus kijken wat werkt en wat niet om de energietransitie haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar te maken;

Cultuur

 • Museum Crash kan in het Fort Aalsmeer gevestigd blijven;
 • Leges voor kleine evenementen verlaagd zodat die makkelijker te organiseren zijn door vrijwilligers in de diverse kernen.

Vervoer

 • Plannen voor doortrekken NoordZuidlijn zijn weer een stapje dichterbij;
 • Concrete afspraken voor meer HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer);
 • Druk op de provincie uitgeoefend om door te pakken in het project Duinpolderweg dat nu stilligt.

Schiphol

 • Wethouder is in gesprek gegaan met inwoners over Schiphol;
 • Gepleit voor het zijn van een goede gesprekspartner van Schiphol om zo gezamenlijk de juiste balans te vinden tussen voordelen en nadelen voor onze inwoners;
 • Schiphol blijven uitdagen om de meest duurzame luchthaven in de regio te worden;
 • Aandacht gevraagd voor parkeeroverlast en Valetparking van Schiphol

Sociaal domein

 • Diverse moties ingediend n.a.v. effectieve aanpak in andere gemeentes m.b.t. de kostenbeheersing in het sociaal domein;
 • Aandacht gevraagd voor wachtlijsten in jeugdzorg en leerlingen vervoer;
 • Oproep gedaan om kritisch te kijken naar ons gekozen model (investeren in de basisvoorzieningen zodat vraag naar zware zorg voorkomen kan worden) aangezien uit cijfers blijkt dat er geen afname is van de vraag naar zware zorg. Er is sprake van een toename van de vraag naar lichte en naar zware zorg.

Verschillende kernen

 • Aandacht gevraagd bij provincie en rijk om meer woningbouw in Rijsenhout mogelijk te maken;
 • Aandacht gevraagd voor winkeliers in Badhoevedorp;
 • Aandacht gevraagd voor de situatie van de brandweer in Badhoevedorp i.v.m. nieuwe verkeersplannen en aanrijtijden;
 • Oproep aan grondeigenaren in Nieuw-Vennep, Nieuwe Kom, om ontwikkeling van dat centrum mogelijk te maken.

Onderwijs

Kritisch geweest over de plannen van het college om naast de noodzakelijke onderwijshuisvesting ook in de huisvesting voor kinderopvang te voorzien, wanneer er sprake is van een samenwerking met een school. Helaas hebben we onze collega’s niet kunnen overtuigen dat er wat ons betreft sprake is van concurrentievervalsing en dat wij geld uitgeven aan bouw voor commerciële organisaties. We hebben wel de toezegging gekregen dat inzichtelijk wordt gemaakt welk deel van het uit te geven bedrag wordt besteed aan de huisvesting voor een school en welk deel voor kinderopvang.

Last but not least: VVD

 • Actief campagne gevoerd voor Liesje waardoor zij in het Europees parlement is verkozen;
 • Actief campagne gevoerd voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschappen en we inmiddels een Haarlemmermeers Heemraad (Frank) hebben in het Waterschap;
 • Afgelopen november weer de wijken ingegaan om het gesprek met inwoners aan te gaan.