Begroting 2020

Het centrale thema bij onze voorjaarsrapportage was “ruimte voor bloei”. Hoewel de herfstblaadjes inmiddels vallen, is dit wat de VVD betreft niet de tijd om ons klaar te maken voor een winterslaap. Integendeel. Het is wel het seizoen om wat dichter tegen elkaar aan te kruipen om het met elkaar te hebben over de keuzes die gemaakt moeten worden om ook voor de komende jaren ruimte voor bloei te behouden in onze gemeente.

VVD INBRENG BEGROTING 2020-2023 

Het centrale thema bij onze voorjaarsrapportage was “ruimte voor bloei”. Hoewel de herfstblaadjes inmiddels vallen, is dit wat de VVD betreft niet de tijd om ons klaar te maken voor een winterslaap. Integendeel. Maar....Het is wel het seizoen om wat dichter tegen elkaar aan te kruipen om het met elkaar te hebben over de keuzes die gemaakt moeten worden om ook voor de komende jaren ruimte voor bloei te behouden in onze gemeente. We hebben het college gevraagd daarmee te starten. Het zegt iets over de samenwerking binnen de coalitie dat hierbij alle partijen hebben uitgesproken dat alle zoekrichtingen worden onderzocht. Tijdens de volgende voorjaarsrapportage zullen wij meer inzicht hebben in de uitkomsten en de gevolgen van de zoekrichtingen. Dan zullen we de nodige keuzes gaan maken.

 

Financiën

Met betrekking tot deze begroting stellen wij vast dat het huishoudboekje wederom op orde is en dat is voor de VVD altijd een belangrijke voorwaarde. Inmiddels zien we om ons heen veel gemeentes waar dit inmiddels een onhaalbare doelstelling is gebleken en dus zijn wij erg blij dat dit in onze gemeente wel weer is gelukt. We hebben tijdens de voorjaarsrapportage ook aangegeven dat we ons zorgen maken over de grote afhankelijkheid van rijksuitgaven voor onze gemeentelijke taken en dat wij weinig tot geen invloed hebben op die rijksuitgaven en daarmee kwetsbaar en afhankelijk zijn. Inmiddels is dit signaal ook bij de VVD in den Haag duidelijk aangekomen en verwachten wij dat zij zich zullen inspannen om deze afhankelijkheid en kwetsbaarheid te beperken. Ik roep alle collega’s van partijen met een landelijk netwerk op om hetzelfde signaal door te geven.

 

Deze begroting laat zien dat we de komende jaren flink gaan investeringen in het onderwijs, meer specifiek in schoolgebouwen. Met ruim 94 miljoen zullen wij de komende jaren schoolgebouwen vernieuwen of aanpassen zodat onze kinderen in gezonde en moderne gebouwen les kunnen krijgen. Het was de liberaal van Houten die het belang van onderwijs voor jonge mensen al vroeg in de vorige eeuw onderschreef en wat ons betreft is goed onderwijs nog steeds het meest krachtige instrument voor een optimale zelfontplooiing en daarmee voor een prettige gemeente om in te wonen. 

 

Zorg/sociaal domein

Opgroeien of ouder worden in Haarlemmermeer is over het algemeen prettig. Veel mensen blijven hier lang wonen. In sommige gevallen hebben inwoners zorg nodig of ondersteuning en wat de VVD betreft heeft iedereen recht op liefdevolle zorg. Als jouw eigen familie, jouw buren of vrienden je daarbij niet kunnen ondersteunen, komt de zorgplicht van de gemeente in beeld. Om misverstanden en verkeerde beeldvorming te voorkomen, wil ik het hier nogmaals gezegd hebben: iedereen die zorg nodig heeft in onze gemeente, zal die zorg ook krijgen. Dat is ons tot nu toe gelukt met een sluitende begroting hoewel er wel sprake is van budgetoverschrijdingen binnen het sociaal domein en de jeugdzorg. Nogmaals, wat de VVD betreft krijgt iedereen de zorg die hij/zij nodig heeft maar we moeten wel het gesprek met elkaar aandurven om te kijken of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld het proces, de administratie of het gekozen model tegen het licht te houden om de zorgkosten betaalbaar en beheersbaar te houden.

Al geruime tijd wordt door het college de actualisatie van het beleid in het sociaal domein aangekondigd. Bij de voorjaarsrapportage heeft de VVD hier extra aandacht voor gevraagd en wilden wij het stuk toen op de SAR zetten en met behulp van een motie enkele denkrichtingen meegeven. Met de toezegging dat de actualisatie toch al direct na de zomer zou komen hebben we dit uiteindelijk niet gedaan. Vervolgens krijgen we in de zomer bericht dat het Q4 wordt. Inmiddels zitten we ruim in het vierde kwartaal, is oktober verstreken, en hebben we nog steeds niets gezien. Het valt ons tegen dat die actualisatie 2019 - 2023 er nog niet is en we de informatie uit dit stuk nu niet in samenhang met de begroting voor het komende jaar kunnen bespreken. Gezien de signalen die uit de transformeermonitor zijn gebleken en het landelijk nieuws dat het piept en kraakt bij veel jeugdzorginstellingen willen wij duidelijkheid van het college.  

We blijven ook volharden in het aandragen van suggesties en ideeën om tot verbeteringen te komen. Met name gericht op de administratieve lastendruk en daarom dienen wij de motie “applicatie sociaal domein” in. In Zaanstad is deze applicatie ontwikkeld en de resultaten zijn veelbelovend. Zowel voor de gemeente een verminderen van administratieve lasten en daarmee kosten maar ook voor de zorgverleners. Wij roepen het college op eens te kijken of deze applicatie ook voor onze gemeente en zorgverleners een verbetering zou kunnen zijn en ons daarover te informeren.

 

 

Wonen

Zoals gezegd is het prettig wonen in onze gemeente. Veel mensen zoeken daarom naar een woning in Haarlemmermeer. Jonge mensen die hier zijn opgegroeid en zelfstandig verder gaan maar ook ouderen die graag kleiner willen wonen maar wel in hun kern willen blijven. BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN was daarom onze verkiezingsslogan en niet alleen van ons. Het was het belangrijkste thema van de verkiezingen en ook tijdens de coalitie onderhandelingen was dit onderwerp prioriteit. We hebben als coalitie partijen met elkaar afgesproken dat in het najaar van 2019 de nieuwe plannen om de woningnood te verminderen aan de raad gepresenteerd zullen worden. Dat is dus binnenkort. Onze wensen staan grotendeels in het coalitieakkoord maar door recente politieke ontwikkelingen, willen we daar nog een mogelijke oplossing aan toevoegen. In de Tweede Kamer is onlangs de motie flexwoningen aangenomen. Hiermee is het mogelijk om tijdelijke huisvesting te realiseren voor 15 jaar. Om  snel te kunnen bouwen zijn fabrikanten inmiddels in staat om prefab woningen te realiseren. Het doet denken aan de tiny houses waarover we eerder gesproken hebben maar deze flexwoningen zijn tijdelijk en bieden meer mogelijkheden. Zij kunnen ook gestapeld en geschakeld worden en zijn in aanleg duurzaam en circulair. In de Tweede Kamer is inmiddels vastgesteld dat deze flexwoningen vrijgesteld zijn van verhuurdersheffing. In het land is inmiddels in diverse gemeentes de motie flexwoningen overgenomen en inmiddels hebben wij de motie ook ingediend, samen met PvdA en CDA. Het enige wat we van het college vragen is om in kaart te brengen op welke plekken in onze gemeente ruimte is voor dergelijke flexwoningen en om eventueel geïnteresseerde ontwikkelaars bij elkaar te brengen.

 

Om aan te geven hoe belangrijk wij het onderwerp WONEN vinden doe ik het college nog een suggestie door middel van de motie “maak gebruik van het landelijk expertteam”. De rijksoverheid heeft een expertteam dat gemeentes helpt om woningbouwplannen te versnellen. Wij maken daar als gemeente vooralsnog geen gebruik van, voor zover wij weten. Dat is wat ons betreft een gemiste kans dus wij roepen met deze motie het college op om gebruik te maken van het landelijk expertteam om de woningbouw waar mogelijk te versnellen.

 

Veiligheid

Om prettig te kunnen wonen moet het veilig zijn. Het rijk heeft inmiddels meer geld voor veiligheid beschikbaar gemaakt. In onze begroting blijven de uitgaven min of meer gelijk de komende jaren terwijl overal om ons heen de geluiden van ondermijning en criminele activiteiten toenemen en als er drugsafval wordt gedumpt in de kern waar je woont, zoals kort geleden in Vijfhuizen, komt ook de toename van het drugsgebruik en alle criminele activiteiten die daarbij horen, heel dichtbij.  Wij krijgen diverse signalen en zien ook zelf  dat drugsgebruik onder jongeren toeneemt en steeds normaler wordt gevonden. Dat baart ons zorgen. Niet alleen voor de volksgezondheid maar ook wat betreft het criminele circuit dat daarmee in stand gehouden wordt.

Nu geven de cijfers in Haarlemmermeer geen directe aanleiding om extra geld voor veiligheid vrij te maken maar we willen hier wel meegeven dat mocht onze burgemeester aanleiding zien om de veiligheid in onze gemeente te versterken en als daar meer geld voor nodig zou zijn, wij dat graag van haar horen. Dat zijn natuurlijk politieke keuzes en onze burgemeester heeft geen politieke rol vandaar dat wij deze oproep hier in de openbaarheid doen. We hebben onlangs met het lachgas gezien dat we in staat zijn tot een goede samenwerking en dat de burgemeester soms extra middelen of instrumenten van de raad nodig heeft om de veiligheid nog beter te kunnen waarborgen. Met het lachgas kwam het initiatief vanuit de raad maar ik wil hier de oproep doen om ons ook pro-actief op te zoeken en te vragen om extra middelen of een extra instrument mocht dat uw taak om de veiligheid te waarborgen kunnen versterken.

 

Wij gaan als raadsleden niet over de politie maar over de Boa’s in onze gemeente en we hebben daarom al eerder gepleit voor een belangrijkere rol van deze ambtenaren die in de voorhoede van de veiligheid staan en vaak ook de eerste klappen moeten opvangen. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in het land  met betrekking tot BOA’s. Zo is vanuit het Rijk bekend gemaakt dat er besproken gaat worden of Boa’s verdedigingsmiddelen moeten gaan krijgen en is er sprake van een campagne die meer begrip en waardering voor de handhavers moet kweken. De VVD wil graag weten of in ons college ook gesproken wordt over een dergelijke campagne en wat de inzet van onze gemeente zal zijn bij de VNG op dit onderwerp.

 

Als ik het kort samenvat: laat deze begroting zien dat we met een keurig huishoudboekje nog fors kunnen investeren in het onderwijs en dat we ons blijven inzetten om aan iedereen de nodige zorg  te geven.

Wat de VVD betreft is het terugdringen van de woningnood voor de komende jaren nog steeds prioriteit is en daarom dienen we de 2 genoemde moties in. Daarnaast dienen we ook nog 2 amendementen in op de strategische agenda.

En tot slot; geen vrijheid zonder veiligheid en daarom sluit ik af met de waardering uit te spreken voor iedereen die zich inzet voor onze veiligheid, soms zichtbaar maar heel vaak onzichtbaar en zijn wij blij met een burgemeester die in haar eerste maanden heeft laten zien dat veiligheid belangrijk is en dat je de raad soms kan vragen om extra bevoegdheden of mogelijkheden om die veiligheid te kunnen waarborgen.