Zorgen over toewijzing sociale huurwoningen Haarlemmermeer

Naar aanleiding van zorgen die inwoners uit diverse kleine kernen hebben geuit over de toewijzing van sociale huurwoningen in Haarlemmermeer, hebben wij schriftelijke vragen gesteld.

"Wij krijgen diverse signalen uit diverse kernen uit onze gemeente (Abbenes, Lisserbroek, Vijfhuizen, Zwanenburg) dat vrijgekomen sociale huurwoningen vrijwel volledig worden toegewezen aan gezinnen van buiten Haarlemmermeer, met name uit Amsterdam. Dit terwijl er ook mensen uit de kern zélf op de wachtlijst staan.

 

Inwoners maken zich zorgen over de leefbaarheid en de sociale cohesie binnen hun kleine kern. De indruk is er dat jongeren en kleine gezinnen uit de eigen kern geen kans of een veel kleinere kans hebben op een woning.

 

Begin dit jaar maakte het nieuwe college bekend dat het de mogelijkheden maximaal zal benutten om “Haarlemmermeerders meer kans op de woningmarkt te geven”.  Het voornemen is om optimaal van de mogelijkheid gebruik te maken om 25% van de vrijgekomen sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners.

 

Naar aanleiding daarvan hebben we de volgende vragen:

1.     Kan het college aangeven of inmiddels de mogelijkheid om 25% van vrijgekomen sociale huurwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners optimaal benut wordt? Zo nee, waarom niet?

2.     Wordt de genoemde 25% gemeten en toegepast over de hele gemeente of per kern?

3.     Indien dit over de gehele gemeente gemeten en toegepast wordt, is het dan mogelijk om de genoemde 25% te meten en toe te passen per kern?

 

Namens de VVD Haarlemmermeer,

 

Beryl van Straten en Trudie van ’t Hull-Bettink"