Tijd voor duidelijkheid in Rijsenhout

De Haarlemmermeerse VVD wil graag meer duidelijkheid voor de inwoners van Rijsenhout. Eind vorig jaar is op 1 november 2018 gesproken over de “analyse woningbouw Rijsenhout” (Nota van B&W met nummer 2018.0064919). Daar is in aangekondigd dat we begin dit jaar informatie van het college konden verwachten inzake de voortgang van de toen aangekondigde te nemen stappen.

Zie op deze video om welke verpauperde kassen het gaat

Aangezien dit inmiddels ruimschoots is verstreken, heeft de Haarlemmermeerse VVD via schriftelijke vragen het College gevraagd naar de status. VVD Raadslid Trudie van ’t Hull-Bettink: “Voor de inwoners is er al veel en lang onduidelijk geweest en is het onzeker wanneer en óf er woningen gebouwd kunnen worden. Zij hebben daarvoor actief ons college meegenomen in hun wensen, waardoor het college de te nemen stappen ook kon doen. We willen graag duidelijkheid voor hen.” 

De woningbouw kan nu niet gerealiseerd worden, want zoals in de bovengenoemde nota dd 9 oktober 2018 verwoord is:

“Woningbouw in Rijsenhout, en dan specifiek woningbouw op de locaties van de verpauperende kassenbouw in de nabijheid van Rijsenhout is op dit moment vanwege rijks- en provinciale regelgeving niet mogelijk. Rijsenhout ligt binnen de invloedssfeer van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) en de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV) staat op dit moment woningbouw niet toe op (voormalige) kassenlocaties.”

Vorige week is bekend geworden dat de Provincie Noord-Holland heeft besloten het mogelijk te maken verpauperde kassen te slopen en woningen te bouwen. Komende week moet dit worden bekrachtigd door Provinciale staten.


Het college heeft eind vorig jaar aangegeven ook in gesprek te gaan met ILT (de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), om in samenspraak met ILT én provincie een planning te maken. Dit zodat partijen met voorstellen kunnen komen voor woningbouw, mede om oude kassengebieden te transformeren.


“De schriftelijke vragen moeten duidelijk maken wat de huidige status van de voorgenomen maatregelen is en welke vervolgacties het College onderneemt om er voor te zorgen dat in Rijsenhout woningbouw kan worden gerealiseerd.” Aldus Trudie van ’t Hull-Bettink, raadslid van de Haarlemmermeerse VVD.