Inbreng raadsvergadering: VVD geen voorstander Transformatorhuis Rijsenhout

Voorzitter, de gebeurtenissen rond het transformatorhuis in Rijsenhout waren voor de gehele raad aanleiding om deze sessie te beleggen en daarbij hebben aangegeven in te willen gaan op 4 onderwerpen.

Het probleem daarbij is dat er formeel nog niets te besluiten valt en dat we praten over een voornemen om op locatie 2A een transformatorhuis te realiseren. Juist omdat er geen formeel besluit is of gevraagd wordt kunnen wij op dit moment alleen praten over de feitelijkheden die nu bekend zijn en die op een bepaalde manier afpellen. Op basis daarvan kunnen wij als VVD-fractie al dan niet een voorlopige mening geven of en in hoeverre wij locatie 2A een geschikte locatie vinden.

Feit is dat de maatschappij steeds meer elektriciteit verbruikt wat we ook terugzien in het gegeven dat in Haarlemmermeer een 380KV leiding is aangelegd. Om die elektriciteit te kunnen transporteren naar bedrijven en bewoners zijn transformatorstations noodzakelijk of we dit nu leuk vinden of niet.

Feit is dat het fase 2 rapport dat wij recentelijk hebben ontvangen aantoont dat er vanuit de optiek van Tennet een zorgvuldige analyse van de mogelijkheden is gemaakt. Feit is echter ook dat dit rapport pas na aandringen van de Raad met ons is gedeeld.

Een ander feit is dat het beoogde transformatorhuis voor misschien maar 1% in de stroom- behoefte van de inwoners van Rijsenhout gaat voorzien en de overige 99% is voor andere afnemers.

De inwoners van Rijsenhout vinden dat er door veel partijen over Rijsenhout wordt gesproken en besloten maar dat de inwoners in Rijsenhout daar zelf niet of onvoldoende in worden gekend. Primavera en de grote tomatenkwekers worden wel gerealiseerd maar de herstructurering van het oude glastuinbouw gebied komt niet van de grond of wordt in de tijd gefrustreerd door het zoveelste onderzoek van de provincie en tot slot maakt het LIB het onmogelijk om woningbouw te realiseren terwijl wij allen heel goed weten dat dit een vereiste is voor de toekomstmogelijkheden van kernen als Rijsenhout. Geen wonder dat de inwoners van Rijsenhout niet staan te springen om een speeltuin Siddervreugd tegen hun dorp aan gerealiseerd te zien worden.

Voorzitter er zullen ongetwijfeld nog andere feiten of omstandigheden zijn die we kunnen aanvoeren maar als we dit nu eens langs de assen van de driehoek People, Planet en profit benadering leggen is de VVD-fractie van mening dat de huidige beoogde locatie 2A niet de voorkeur geniet. Niet vanuit Planet of profit optiek maar vanuit menselijk oogpunt.

Dan blijft over de vraag; maar waar dan wel? Het staat voor de VVD ook vast dat een transformatorstation ergens in de Haarlemmermeer gevestigd moet worden. In die zin zijn wij zeer positief gestemd over de brief van het college waarin wordt aangegeven dat Tennet met diverse partijen opnieuw naar andere locaties kijkt. Hierbij is een locatie in de beurt van Schiphol Trade Park wellicht toch de beste. Daar zijn immers plannen om grote energie vragende Data Centers te realiseren dus is het voor de hand liggend dat een transformatorhuis daar het best op zijn plek is. In dit kader is de oplossing wellicht ook te vinden in het laatste deel van de raadsessie die wij vorige week over Schiphol Trade Park hebben gehouden.

Voorzitter is er veel gezegd en geschreven over de participatie tussen de partijen en zijn er feitenrelazen  geschreven door zowel de dorpsraad en het college. Omdat wij als VVD-fractie niet bij deze besprekingen zijn geweest, de sfeer tijdens deze gesprekken niet kennen, is het voor ons schier onmogelijk om te bepalen wie er nu gelijk heeft of niet. Wij vinden dat eigenlijk ook helemaal niet relevant. Als je gelooft in de participatieve samenleving en meeneemt dat bij dergelijke grote vraagstukken bijvoorbeeld draagvlak een van de sleutels tot succes is, dan is en blijft er eigenlijk maar een ding belangrijk en dat is het hebben van vertrouwen in elkaar.

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de afweging gemaakt wordt bijvoorbeeld langs de assen van People/Planet/Profit, dat je inlevingsvermogen nodig hebt om van tevoren te kunnen bepalen of iets om die reden wel past of niet past. Daar is wat de VVD betreft nog veel werk aan de winkel maar met de geboden opening, deze raadsessie en het gegeven dat we er niet aan ontkomen om met alle partijen toch de dialoog aan te blijven gaan spreken wij het vertrouwen uit dat er oplossing komt die recht doet aan de belangen die wij allen te behartigen hebben en pas dan kunnen wij concluderen of we politiek integer gehandeld hebben.

Of de zoektocht naar een andere locatie gaat lukken zullen we vanavond niet te weten komen. Dat antwoord ligt in de toekomst en in die zin zullen wij de ontwikkeling en de vervolgstappen uiteraard nauwlettend volgen.