Fractie in actie

Naast het spreken met inwoners, bijwonen van bijeenkomsten, stellen van (schriftelijke) vragen is de VVD fractie afgelopen weken uiteraard ook in de raadzaal actief geweest. Hieronder vind je een selectie van de onderwerpen waar wij afgelopen weken over hebben gesproken en wat wij daarvan vinden. De onderwerpen die aan bod komen: het nieuwe vervoersplan van Connexxion, sociaal domein, ringdijk en meer bevoegdheden voor BOA’s.

Vraag aan wethouder Reneman: Hoe gaat het nu verder met het nieuwe vervoersplan?

Connexxion heeft haar voorlopig vervoersplan bekend gemaakt. Een mooi plan maar bij enkele groepen inwoners riep dat veel vragen maar ook kritiek op. Beryl van Straten heeft met veel mensen gesproken en kort samengevat waren de voornaamste punten van kritiek:

-          het opheffen van lijn 145 van Badhoevedorp naar Hoofddorp. Van deze lijn maken scholieren en werknemers van de AM groep veel gebruik;

-          Rijsenhout is na 19.00 u niet meer ontsloten d.m.v. openbaar vervoer;

-          Door Floriande gaat lijn 341 rijden met een hoge frequentie waardoor er aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid. Bovendien zullen mensen vanaf Aquaradius en het SKWA verder moeten lopen naar de nieuwe haltes.

Op 15 juni a.s. zal er in de vervoersregio worden besloten wat het definitieve vervoersplan gaat worden. Op basis van de signalen van onze inwoners heeft wethouder Reneman aangegeven te adviseren om lijn 145 “vraag gestuurd” te laten rijden. Dat betekent dat de lijn op momenten waarop er veel gebruik van wordt gemaakt, blijft rijden maar op momenten dat er weinig gebruik van wordt gemaakt, er geen vaste dienstregeling is. De VVD is daar blij mee. Scholieren, winkelend publiek en werknemers van de AM groep blijven hiermee bediend. Verder zal er worden geadviseerd om voor Rijsenhout ook een avondbediening te verzorgen en wordt er aandacht gevraagd voor de veiligheid van de busbaan in Floriande. De haltes kunnen in verband met de hoge frequentie van de lijn helaas niet dichterbij Aquaradius en het SKWA worden geplaatst.

 

Naar een toekomstbestendig Sociaal Domein
Tijdens een sessie debat op donderdag 18 mei 2017, waarin de nota naar een toekomstbestendig Sociaal Domein werd besproken heeft VVD Haarlemmermeer zich zowel positief als negatief uitgelaten. Bij monde van fractielid Marco Jonkhout liet de fractie weten dat men verheugd is dat de transities goed zijn verlopen, direct en indirect betrokkenen tevreden
zijn en dat de kosten ook nog eens in balans zijn met de inkomsten. Om dit in de toekomst zo te houden wil het college een bedrag van 1.8 miljoen uit de behoedzaamheidsreserve nemen.

De fractie begrijpt dat maar uitte toch stevige kritiek over met name de onderbouwing hiervoor. De aangevoerde rechtvaardiging voor het geld klinkt als heel globaal zoals ‘de mens met een uitkering leren kennen’, ‘sociaal return’, scholing en dergelijke. In de ogen van VVD Haarlemmermeer zijn dit juist dingen die al gedaan worden. Overigens heeft onze fractie aangegeven dat wat ons betreft de vraag op tafel moet komen of wij nog wel willen investeren in mensen die al jaren in de bijstand zitten en weigeren mee te werken aan een traject naar werk. Voor ons is het antwoord helder "Nee" en moeten wij het alleen nog eens worden over de
voorwaarden hierover.

Alvorens de nota in stemming wordt gebracht en blijkt of de raad hiermee kan instemmen zal het college met een aanvullende schriftelijke onderbouwing komen. Het spreekt voor zich dat wij die met veel interesse zullen lezen en daarna kijken of wij overtuigd genoeg zijn om in te kunnen stemmen met het voorstel.

Wat gaan we doen met de Ringdijk?

Deze vraag stond centraal tijdens de bespreking van het nieuwe Ringdijk beleid.  De VVD is blij met één plan voor de hele Ringdijk. Voor ons zijn 3 punten belangrijk:

1.   Verkeersveiligheid. Veiligheid heeft voor de VVD prioriteit dus ook verkeersveiligheid. In deze visie wordt daar veel aandacht aan besteed. Om te onderstrepen hoe belangrijk en urgent wij dit vinden, hebben we voor de motie gestemd waarin wordt opgeroepen om te kijken of er op korte termijn effectieve maatregelen te nemen zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren;

2.   VVD’ers worden blij van het terugdringen van bureaucratie. Minder regels, meer ruimte voor inwoners en ondernemers. In dit plan vinden we dat terug. In plaats van afspraken te moeten maken met de provincie, het waterschap en de gemeente voor bijvoorbeeld het kopen van een stuk kadegrond, kan je nu naar 1 loket. Dat is een vooruitgang voor onze inwoners!

3.   De VVD streeft voor ruimte voor ondernemen en kansen benutten. In dit nieuwe beleidsplan wordt ruimte gegeven aan ondernemers voor initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme langs de Ringdijk. Wij hebben dit aangemoedigd en de wethouders opgeroepen om zich te verbinden met ondernemers om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en kansen. Wat de VVD betreft roept dit tevens de vraag op of het niet tijd is om eens uitgebreider naar de toerisme mogelijkheden van onze polder te kijken. Wij zien daar genoeg aanknopingspunten voor en zullen daar tijdens de voorjaarsnota op terugkomen.

Last but not least hebben wij de wethouder opgeroepen om een quickscan te laten maken van de mogelijkheden om de Ringvaart wederom met de Hoofdvaart te verbinden. Hoe leuk zou het zijn als er weer bootjes door Hoofddorp kunnen varen. Dat zou Hoofddorp nog bruisender en gezelliger maken!


De VVD fractie heeft er bij de Tweede Kamer fractie op aangedrongen om aandacht te vragen voor het belang van de uitbreiding van bevoegdheden van Boa’s (bijzondere opsporingsambtenaar, lokale handhavers).  Met name op het gebied van verkeersovertredingen zijn wij als gemeente afhankelijk van de inzet van de politie en daar zouden wij graag zelf meer invloed op willen hebben. Dat zou mogelijk zijn als Boa’s ook ingezet zouden kunnen worden voor het opsporen en bekeuren van bijvoorbeeld lichte verkeersovertredingen zoals snelheidsovertredingen.

Wil je meer weten over lokale onderwerpen en onze mening daarover? Je kan ons bereiken via info@vvdhaarlemmermeer.nl of benader één van onze fractieleden rechtstreeks (contactgegevens op de website).