Schuldbeheersing, blog van Jurgen Nobel

Schuldbeheersing

Vanaf het moment dat ik raadslid werd in de gemeente Haarlemmermeer heb ik mij als woordvoerder financiën ingezet om het huishoudboekje op orde te houden. Ik hoor u denken het huishoudboekje van de gemeente Haarlemmermeer is toch op orde? Zeker, voor een groot gedeelte staat onze gemeente er hartstikke goed voor. Het financieel meerjarenbeeld, het weerstandsvermogen en de algemene dekkingsreserve zijn uitstekend. Ook de afgelopen najaarsrapportage liet een plus van 3 miljoen euro zien. Als liberaal ben ik blij dat er zwarte cijfers worden geschreven maar het huishoudboekje is volgens de VVD nog niet volledig op orde.

De afgelopen jaren is onze schuld opgelopen tot 550 miljoen euro. Deze schuld is ontstaan door diverse investeringen in onze polder. Ook op dit moment worden grote investeringen gedaan, denk bijvoorbeeld aan de omlegging van de A9. Indien alle ambities van het huidige college gerealiseerd worden zal onze schuldpositie zelfs oplopen tot 700 miljoen euro. Toch is het belangrijkste aan de schuld niet zozeer de hoogte van het bedrag, maar of de gemeente in staat is om de schuld te dragen. Vorige week donderdag hebben we daarom het raadsvoorstel schuldbeheersing besproken. Op hoofdlijnen is de conclusie dat de gemeente de huidige schuld kan dragen maar toekomstige investeringen zorgvuldig moet afwegen. Het college heeft daarom in haar raadsvoorstel aangeven dat zij investeringen van 25 miljoen of hoger in een separaat voorstel aan de raad wil voorleggen. Voor de VVD ging dat niet ver genoeg. Veel kleine investeringen bij elkaar opgeteld kunnen immers oplopen tot een groot investeringsbedrag. Namens onze fractie heb ik daarom gepleit of het college de cumulatie van kleine investeringen ook inzichtelijk kan maken. Op deze manier kan de raad eenvoudiger een vinger aan de pols houden en haar budgetrecht optimaal benutten.


Voorstellen tot afbouw van de schuld

Het college heeft in haar raadsvoorstel vier voorstellen gedaan die bij kunnen dragen aan een reductie van onze schuld. Allereerst wil het college de grond verkopen, met de opbrengsten hiervan kan een deel van de schuld worden afgelost. Ten tweede is het mogelijk om investeringen te temporiseren of om op een andere manier het maatschappelijke doel te bereiken. Ten derde wil het college de mogelijkheid verkennen om bezuinigingen door te voeren. De vrijgevallen middelen kunnen worden gehanteerd om de schuld te verlagen. Tot slot is er volgens het college de mogelijkheid om de lasten te verzwaren. 

 

Voorstel VVD

Het college zal in 2017 een analyse uitvoeren naar de investeringsambities. Hierbij hanteert het college de volgende indeling van investeringen: investeringen die juridisch bindend zijn, investeringen die gewenst zijn vanuit het college en overige investeringen. De VVD zal alle investeringen in de huidige periode zorgvuldig bekijken. Uitgangspunt daarbij is om met name investeringen die gewenst zijn vanuit het collegeprogramma en overige investeringen kritisch tegen het licht te houden. De voorstellen die het college aandraagt om tot afbouw van de schuld te komen, kunnen op goedkeuring rekenen van de VVD-fractie. Enige uitzondering is de lastenverzwaring. Het is volgens onze fractie vooralsnog onredelijk en onduidelijk waarom inwoners en ondernemers op kosten gejaagd zouden moeten worden.

Conclusie

Het raadsvoorstel is een goede eerste aanzet tot een reductie van de schuldpositie.

De gemeente Haarlemmermeer staat er ondanks de forse schuld financieel gezien goed voor. Niet zozeer de hoogte van de schuld maar de mate waarin de gemeente in staat is om een bepaalde schuld te dragen, moeten doorslaggevend zijn bij toekomstige investeringen. Op basis van de huidige financiële positie van onze gemeente zou het kortzichtig zijn om belangrijke projecten als de omlegging van de A9 stop te zetten. Toch zal de raad, wellicht meer dan in het verleden, bij elke investering moeten nagaan of sprake is van bittere noodzaak. Het volledig reduceren van de schuldpositie is volgens de VVD een opgave die niet op korte termijn te realiseren is. Wij zien de schuldreductie daarom als een marathon, waarbij de eerste stappen zijn gezet.