Mag Rijsenhout nu echt zelf kiezen?

Rijsenhout  is van oudsher een gebied met veel kleinschalig glastuinbouw. Door verandering van wet- en regelgeving, schaalvergroting, hoge energieprijzen en andere economische factoren zijn met name de kleine kassen al lang niet meer rendabel. Bovendien ligt Rijsenhout in de aanvliegroute (Kaagbaan) van de luchthaven Schiphol en daardoor is, op grond van het Luchthaven indelingsbesluit (LIB) woningbouw praktisch uitgesloten.

In 2007 is er een programma ontwikkeld met de bedoeling een herstructurering van het glastuinbouwgebied op gang te krijgen. Hierbij was de insteek dat door middel van herontwikkeling en ruilverkaveling (door middel van koop en verkoop van gronden) nieuwe grotere glastuinbouwgebieden te ontwikkelen die wel rendabel te maken zijn. De trekker van dit project was LTO-Noord. LTO is de overkoepelende organisatie die opkomt voor de belangen van de glastuinbouwers. Bij de raadsbespreking waren vrijwel alle partijen van mening dat deze herstructurering de beste kans bood voor de toekomst van Rijsenhout. De inwoners van Rijsenhout waren daar toen niet van overtuigd maar bij gebrek aan alternatieven werd het raadsvoorstel toen met ruime meerderheid aangenomen. Dat geldt ook voor de VVD.

Mondiaal gezien is er sindsdien veel gebeurd waarbij de economische crisis wellicht de meeste impact op ons heeft gehad. In Rijsenhout is er vrijwel niets gebeurd en van de geplande herstructurering is vrijwel niets terechtgekomen. Om die reden heeft de Raad in juni van dit jaar opnieuw over, de vrijwel tot stilstaand gekomen, herstructurering  gesproken. 

Nu is de insteek dat de inwoners van Rijsenhout zich mogen uitspreken over wat zij wensen en de VVD juicht dat toe. We moeten niet langer aan een dood paard trekken en nu eens goed luisteren naar de ideeën van de inwoners. Om dit proces in goede banen te leiden, is er een participatieproces op gang gekomen waarvan er afgelopen week twee werden gehouden. Op een van deze avonden zijn wij gaan kijken. Niet om ons ermee te bemoeien maar om een beetje te luisteren en met name om de sfeer te proeven. De opkomst was groot, er waren zo’n 60 mensen aanwezig om te praten over ideeën voor hun dorp. De sfeer was gemoedelijk alhoewel er ook een hoop onbegrip is voor de opstelling van de verschillende betrokken partijen.

Er zijn heel erg veel partijen bij dit proces betrokken en om tot een acceptabele oplossing te komen, moet er veel gebeuren. Dat is ook de reden dat ik dit stuk bovenstaande titel heb gegeven. “MAG RIJSENHOUT NU ECHT ZELF KIEZEN? Bij de inbreng van de raadsbijeenkomst van afgelopen juni was dit de insteek van de VVD en vrijwel alle andere partijen. Dus tot nu lijkt alles goed te gaan.

De oplossing voor Rijsenhout is complex en vraagt veel van de betrokken partijen. Het proces roept vragen op zoals:

1. Is LTO bereid een behoorlijke hoeveelheid hectare glastuinbouw op te geven zodat andere ontwikkelingen mogelijk gemaakt kunnen worden?

2. Hoe staat de provincie Noord-Holland erin, want ook de provincie heeft een stem in de uitkomst en de plannen.

3. Is de luchthaven Schiphol bereid om een verklaring van geen bezwaar af te geven tegen de bouw van bijvoorbeeld 200 woningen? Het zou de luchthaven sieren dat ook zij zich hard maakt voor iets dat zo essentieel is voor ieder dorp of kern rondom Schiphol.

4. Is Den Haag vervolgens bereid om toe te staan dat er 200 woningen in de kern Rijsenhout gebouwd kunnen worden?  Deze woningen zijn voor de toekomst van de kern van essentieel belang want iedere dorpskern moet toch op zijn minst in staat zijn woningen te bouwen voor de inwoners die er opgroeien. Doen we dat niet dan vergrijst de kern en wordt het op de langere termijn steeds moeilijker om allerlei voorzieningen (scholen, dorpshuizen en dergelijke) op peil te houden.

5. Is, of komt er een fonds beschikbaar waarin een bedrag wordt gestort dat als een soort drempelgeld kan dienen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken? Het is duidelijk dat nieuwe of andere ontwikkelingen ook geld kosten die niet allemaal met opbrengsten binnen het gebied gefinancierd kunnen worden.

Wie kijkt naar de geografische ligging van Rijsenhout kan, met enige fantasie, de conclusie trekken dat het gebied langs de Ringvaart voldoende potentieel heeft om open te staan voor andere mogelijkheden anders dan de glastuinbouw. Hiermee willen wij niet zeggen dat glastuinbouw helemaal niet meer mogelijk is maar er is op zijn minst ruimte voor andere ideeën. Dat die ideeën er zijn, dat werd ons afgelopen week wel duidelijk.

Al resumerende komen wij tot de conclusie dat het mogelijk moet zijn iets van deze ontwikkeling te maken als we maar willen. Dit geldt voor alle partijen die iets over deze ontwikkeling te zeggen en te besluiten hebben. Het is tijd om te denken in mogelijkheden en we moeten het denken in onmogelijkheden achter ons laten. Doen we dat niet, dan lopen we allemaal het risico dit proces opnieuw te frustreren met alle gevolgen van dien. De VVD Haarlemmermeer wil en zal zich inzetten voor besluitvorming die zo dicht mogelijk aanligt tegen de wensen van de inwoners. Het gaat om kiezen en niet verliezen.