VVD maakt zich zorgen en stelt vragen over burgerparticipatie

Op 9 maart j.l. ontving de VVD fractie een mail van de heer T. Vermeulen over de beƫindiging van zijn voorzitterschap van de wijkraad Toolenburg.Daarnaast ontvangen wij (te)veel berichten over de wijze waarop participatie wordt beleefd. Dit is voor de VVD fractie aanleiding om de volgende schriftelijke vragen te stellen

 Allereerst naar aanleiding van de brief van de heer Vermeulen.

1.         Onderschrijft het college dat actieve informatie uitwisseling een essentieel onderdeel van burgerparticipatie is?

2.         Als het antwoord op vraag 1 nee is, waarom is het

             college dit van mening?

3.         Als het antwoord op vraag 1 ja is, deelt u dan de mening van de VVD dat als de informatievoorziening binnen de burgerparticipatie niet voldoende werkt, het geen enkele zin heeft de inwoners actief bij de andere stappen van de participatieladder te betrekken?

4.         Zijn alle meest direct betrokken ambtenaren (gebiedsmanagers bijvoorbeeld) voldoende op de hoogte van de participatie ladder en weten zij hoe zij deze moeten hanteren en worden de ambtenaren wel getraind in het ordentelijk gebruik hiervan?

5.         Op welke wijze houdt het college toezicht of laat zij zich informeren of burger participatie binnen de ambtelijke organisatie wel gebruikt wordt op de wijze zoals de raad dit heeft vastgesteld en dat de ambtelijke organisatie hier ook naar handelt?

De volgende vragen zijn meer algemeen:

6.         Het college heeft burgerparticipatie tot een van haar speerpunten gemaakt deze periode. Hoe succesvol is deze aanpak tot nu toe volgens het college?

7.         De afgelopen weken zijn er veel ontevreden geluiden vanuit wijk- en dorpsraden opgevangen (Toolenburg, Rijsenhout en Nieuwe-Meer). Welke reactie heeft het college hierop?

8.         Is het college het met de VVD eens dat er ondanks de focus die er wordt gelegd op participatie, deze in de praktijk blijkbaar niet altijd het gewenste resultaat oplevert?

9.         Indien het antwoord op vraag 8 ja is  ja, hoe gaat het college hier mee om en als u deze vraag met nee beantwoord waarop denkt u dan dat de focus toch tot het gewenste resultaat leidt?

10.       De inwoners die zich voor een participatie traject doen dit vaak vanuit een nauwere betrokkenheid bij hun directe leefomgeving maar doen dit vaak vrijwillig naast andere werkzaamheden. Ben u het met de VVD eens dat het dan juist verstandig hier bij de benadering en bespreking van onderwerpen gedegen rekening mee te houden en zo ja op welke wijze houd u daar rekening mee?

 

Wij zien de beantwoording graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Agnita Bok en Rob Koster