Standpunten VVD

De hoofdthema's van de campagne 2014 zijn als volgt:

VEILIGHEID

 Voor de VVD is elke misdaad er één te veel. De norm is dat dat wie straf verdient, ook straf krijgt. De VVD wil dan ook de komende jaren blijven investeren in blauw op straat én in rechercheurs om misdrijven op te lossen. Burgers moet het makkelijker worden gemaakt om aangifte te doen en ook veelvoorkomende criminaliteit krijgt de aandacht die het verdient. Jongeren die overlast veroorzaken worden daarop aangesproken, evenals hun ouders. De gemeente zet de middelen die zij ter beschikking heeft maximaal in, zoals cameratoezicht, gebiedsverboden én gemeentelijke handhavers.

WERK

 De VVD is de partij die werk voorop zet. De vrijheid om te ondernemen moet verder worden verruimd door regels en belemmeringen weg te nemen. Winkeliers mogen zelf beslissen of zij op zondag open zijn en ondernemers moeten kunnen rekenen op een “hoe kan ik u helpen?” houding van de gemeente. Schiphol is voor de VVD een belangrijke economische motor.

Werk gaat voor de VVD boven een uitkering. Een uitkering is geen hangmat om in te gaan liggen, maar een trampoline om te springen van het ene werk naar het andere. Uitkeringsgerechtigden moeten dan ook altijd meewerken aan het wegenemen van (taal)barrières om te gaan werken. Wat de VVD betreft staat tegenover een uitkering altijd een bijdrage van de uitkeringsgerechtigde aan de samenleving. Onrechtmatig gebruik van een uitkering wordt streng bestraft.

GEEN LASTENVERHOGING

 De VVD hecht sterk aan de huidige goede financiële situatie van de gemeente: er zijn voldoende reserves en de lokale lasten behoren tot de laagste van Nederland.

Het huishoudboekje moet ook de komende jaren kloppen. De VVD wil daarom blijven inzetten op een beperkt en efficiënt werkend ambtenarenapparaat en het in de hand houden van de uitgaven. De belastingen worden niet verhoogd en toekomstige overschotten worden ingezet om de belastingen voor burgers en bedrijven verder te verlagen.

SCHOON, HEEL EN VEILIG

Haarlemmermeer is een prettige gemeente om in te wonen. De VVD wil blijven investeren in de woonomgeving. De straten moeten schoon zijn, de speeltoestellen moeten werken en het verkeer moet veilig zijn.

VOORZIENINGEN OP PEIL

 Bewoners hebben het naar hun zin in Haarlemmermeer mede vanwege het voorzieningenniveau. Hoofddorp ontwikkelt zich tot een attractief centrum met alle denkbare winkel-, horeca-, uitgaans- en cultuurvoorzieningen. Sportvoorzieningen komen op topniveau, zowel voor de professional als voor de amateur. Onze recreatieparken krijgen een hoog rapportcijfer van gebruikers.

De VVD wil blijven investeren om de voorzieningen op topniveau te krijgen. De ontwikkeling van het stadshart in Hoofddorp wordt doorgezet en Haarlemmermeer moet zich ontwikkelen tot een centrum van top- en breedtesport met nationale allure, tot een “Papendal in the West”.  Tot slot wil de VVD inzetten op meer horeca in en meer multigebruik van recreatiegebieden zodat alle groepen, zoals hardlopers, wandelaars, hondeneigenaren, invaliden en mountainbikers tegelijkertijd kunnen recreëren.

INVESTEREN IN DE INFRASTRUCTUUR

 De VVD staat voor keuzevrijheid en optimale doorstroming op elk ogenblik. De afgelopen jaren heeft de VVD veel gedaan om het autogebruikers makkelijker te maken met lage parkeertarieven en extra wegen. Tegelijkertijd is veel geïnvesteerd in het Openbaar vervoer en de fiets. De komende jaren wil de VVD blijven investeren in het verkeer om onze polder optimaal bereikbaar te houden. De parkeertarieven gaan niet omhoog, onze verkeerslichten worden nog beter afgesteld om wachttijden te verminderen en bij nieuwe woonwijken wordt ruimte voor voldoende parkeerplaatsen gemaakt. Een permanente zorg is verkeersveiligheid, die te allen tijde moet worden gewaarborgd.

EIGEN KRACHT VAN MENSEN

 De gemeente gaat de komende jaren meer doen op het gebied van de zorg. De VVD ziet dat als kans om de hulp aan zwakkeren, jong en oud, beter te maken. De VVD is optimistisch over wat gezinnen, jongeren en ouderen in problemen nog wél kunnen en over de mogelijkheden van de gemeente om daarop aan te sluiten. Dit maatwerk zorgt ervoor dat mensen niet onnodig lastig worden gevallen, er geen onnodige hulp wordt gegeven en de zorg goedkoper wordt. De VVD staat ervoor dat degene die echt hulp nodig heeft de hulp ook echt krijgt.

MEER EIGEN WONINGEN

De VVD ziet Haarlemmermeer als een moderne, innovatieve en toonaangevende groeigemeente. De huidige woningbouw blijft achter bij dit beeld. Daarom moet er de komende jaren worden geïnvesteerd in een pakket aan maatregelen voor de woningbouw. De VVD wil dat de gemeente startersleningen blijft verstrekken en dat er afspraken worden gemaakt met woningcorporaties over de bouw van met name koopwoningen. De welstand moet worden afgeschaft en de gemeente moet actief op zoek naar investeerders. Tot slot moet het eigen woningbezit worden uitgebreid door huurwoningen te verkopen aan bewoners die dat willen.

LEGE KANTOREN EN BEDRIJVEN OMVORMEN

Hoewel Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten is met kantoren- en bedrijventerreinen die groeien zijn er ook zorgen over leegstand. De VVD wil dat er meer ruimte komt om kantoren en bedrijven opnieuw te bestemmen, bijvoorbeeld als studentenwoningen of starterscomplexen. Ook de mogelijkheid om kantoren om te vormen tot hotels juicht de VVD toe.

RUIMTE VOOR AGRARIÉRS OM TE ONDERNEMEN

 Voor de VVD verdienen agrariërs bijzondere aandacht. De agrarische sector staat onder druk en moet op zoek naar alternatieven. De VVD staat ze daarbij ter zijde door ruimte te scheppen voor niet-agrarische activiteiten, zoals windmolens of winkels. Ook staat de VVD positief tegenover de mogelijkheid om lokale agrariërs in te zetten voor natuurbeheer en het ontwikkelen en onderhouden van recreatieve voorzieningen.

MINDER BUREAUCRATIE

 De VVD staat voor minder regels. De VVD wil dat er welstandsvrij wordt gebouwd en dat de lasten die burgers en bedrijven hebben van regels met 10% verminderen. De gemeente moet terughoudend zijn met het stellen van regels. Eerst moet de uitvoerbaarheid worden getoetst en alle regels worden binnen 2 jaar na de invoering geëvalueerd op nut en noodzaak.

RUIMTE VOOR DUURZAAMHEID

 Voor de VVD is duurzaamheid is een kans om het economisch rendement voor ondernemers te verhogen. Belemmeringen om duurzaam te ondernemen worden weggenomen en procedures worden makkelijk gemaakt.